BOUWMEDIATION

In tegenstelling tot conflictoplossing boven de partijen (zoals arbitrage, rechtspraak of bindend advies), waarbij een neutrale derde (de arbiter, rechter of deskundige) over de uitkomst van het conflict beslist, is bij bouwmediation sprake van conflictoplossing tussen en door de partijen, waarbij een neutrale derde (de mediator) partijen helpt bij het op gang brengen en afronden van de onderhandelingen. Kenmerkend voor bouwmediation is dus dat partijen zelf hun belangentegenstelling door een bepaalde vorm van onderhandelen weten te overbruggen en er gezamenlijk proberen uit te komen. Bij bouwmediation blijven partijen zelf eigenaar van hun probleem én de oplossing. Er is dus nooit sprake van een winnaar en een verliezer, waarbij per definitie altijd één partij aan het kortste eind trekt, maar beide partijen bereiken een voor elk bevredigende oplossing (win-winsituatie). Dit laatste is het belangrijkste doel van bouwmediation.
De Quickmediator is neutraal procesbegeleider, bewaakt de gemaakte spelregels van het proces en zorgt voor handhaving van de vertrouwelijkheid (geheimhoudingsplicht).

Wat is Bouwbemiddeling via Quickmediator?

Bouwbemiddeling is een instrument waarbij de bouwbemiddelaar partijen pro-actief, initiërend en zo nodig sturend helpt hun geschil snel, gestructureerd en professioneel op te lossen. Ook bij bouwbemiddeling blijven partijen zelf eigenaar van hun probleem én de oplossing. Op verzoek van en in overleg met partijen geeft de bouwbemiddelaar of een externe deskundige een inhoudelijk, al dan niet bindend advies. Bouwbemiddeling neemt dus eigenlijk een positie in tussen bouwmediation en advies/arbitrage, waarbij een inhoudelijk oordeel niet uit de weg wordt gegaan. De vertrouwelijkheid blijft echter onverkort van kracht.

Bouwbemiddeling is een bewezen en efficiënt instrument om een conflict op te lossen. De methode biedt procesmatige en inhoudelijke hulp, via een actieve en deskundige bouwbemiddelaar. De aanpak blijkt goed aan te sluiten op de wens van partijen in bouw, infra en vastoed en past ook goed bij de aard van de conflicten. Zij is altijd multidisciplinair: juridisch-contractuele, financiële, technische, commerciële en communicatieve aspecten worden in kaart gebracht. Het geschil is daardoor niet louter een juridisch probleem, maar een managementopgave.

Wanneer Bouwmediation/-bemiddeling via Quickmediator?

Niet alle conflictsituaties lenen zich voor bemiddeling. Allereerst dienen partijen altijd het geschil zelf aan te pakken. Komt er geen oplossing in zicht dan is elke poging om het conflict via mediation op te lossen zinvol. Uiteraard is het van belang zo vroeg mogelijk tot bemiddeling over te gaan, hoewel er ook bemiddelingen plaatsvinden in geschillen die bij het gerechtshof aanhangig zijn (bij zaken in hoger beroep).
Bemiddeling is zeker aan te raden als in het kader van goed relatiebeheer behoud van de relatie een zwaarwegende factor is. Daarnaast is bemiddeling waardevol in situaties waarin op korte termijn helderheid is gewenst en in situaties waarin vertrouwelijkheid een rol speelt en de vuile was niet buiten wordt gezet. Als sprake is van een communicatieprobleem tussen partijen en vastgesteld kan worden dat partijen niettemin bereid zijn tot onderhandelen is bemiddeling kansrijk.
Bemiddeling is zeker zinloos als (een der) partijen geen mandaat (heeft) hebben om beslissingen te nemen bij de conflictoplossing, als er geen vrijwilligheid is of geen vertrouwelijkheid kan worden gegarandeerd. Ook is bemiddeling kansloos als een van de partijen een belang heeft (of blijkt te hebben) bij het (voort)bestaan van het conflict.

In het algemeen kan worden gesteld dat bemiddeling een aantal voordelen kent boven de gebruikelijke manieren van geschilbeslechting (rechtspraak, arbitrage), namelijk:

• snel en flexibel
• kosten-efficiënt
• informeel, maar toch vertrouwelijk en besloten
• actieve rol van partijen onder deskundige begeleiding van de Quickmediator
• de belangen van de partijen staan centraal
• toekomstgericht en geen beschadiging van relaties (duurzame relatie)
• ruimte voor creatieve oplossingen; desgewenst al dan niet bindend advies
• win-win resultaat, waardoor hoge acceptatiegraad

Onderzoek heeft uitgewezen dat arbitrage en rechtspraak gemiddeld 1 tot 1,5 jaar vraagt, waarbij de kosten (advocaten, deskundigen) tot een aanzienlijk bedrag kunnen oplopen. Deze trajecten zijn vooraf niet altijd goed te voorspellen en de uitkomst ervan is bovendien veelal uitermate ongewis.