1. ECHTSCHEIDINGSMEDIATION

Echtscheiding mediation stappen plan.

In overleg met u komen wij als mediator, zoals in het verleden de verzekeringsadviseur deed, bij u thuis op ieder gewenst moment. Desgewenst komen wij ‘s avonds bij u langs zodat u geen vrij hoeft te nemen van uw werk en geen oppas hoeft te regelen voor de kinderen.

Opa en oma hoeven niet op te passen

Wij werken met een mediation stappenplan en tegen een simpel tarief € 250,- als startfee.  Vaak kunnen wij de zaak in 10 uur oplossen tegen een tarief van € 75,- per uur excl. btw.

Dit bedrag wordt na het eerste gesprek bij u in rekening gebracht en moet voor het tweede gesprek zijn voldaan.

Stap 1, week 1:

Tijdens onze eerste mediation afspraak brengen we al uw vragen in kaart en maken we een inventarisatie van uw financiën en alle schriftelijke stukken die nodig zijn om goed en snel het conflict op te lossen. Indien er sprake is van een echtscheiding dan bespreekt de mediator uitvoerig met u samen op welke wijze de omgangsregeling met de kinderen er uit moet komen te zien. Deze zal vervolgens worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Aan het einde van week 1 stuurt u alle stukken naar ons op per post of e-mail.

 Stap 2, week 2:

In week 2 komt de mediator nog een keer bij u langs om andere de volgende onderwerpen te bespreken: wie betaalt wat, wat moet de andere persoon doen, het ouderschapsplan, de alimentatie, draagkracht, pensioen en afspraken omtrent de woning.

Stap 3, eind week 2:

eind week 2 krijgt u tijdens de mediation een concept convenant van de mediator dat bij de rechtbank moet worden ingediend om de echtscheiding aan te vragen. Ook krijgt u in concept het ouderschapsplan en de alimentatie- en draagkrachtberekening.

Stap 4, begin week 3:

Begin week drie worden alle stukken door de mediator en onze huis advocaat (met wie wij intensief samenwerken) gecontroleerd en hij zal alle stukken voor u indienen bij de rechtbank.

Stap 5, eind week 3

Eind week 3 worden alle stukken bij de rechtbank ingediend en is het afwachten op een beschikking van de rechtbank.

Maar heeft u meer tijd nodig om alles nog eens rustig te overzien en door te lezen, wordt dat uiteraard met de mediator afgestemd.

Stap 6:

Na een paar weken zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken. De mediator komt dan nog eens bij u langs om al uw vragen te beantwoorden en te begeleiden. De echtscheidingsbeschikking wordt voor u bij de burgerlijke stand ingeschreven, zodat de echtscheiding definitief wordt. Tot 6 maanden na het uitspreken van de echtscheiding door de rechtbank kunt u de mediator vrijblijvend zonder kosten bellen als u vragen of problemen heeft.

2. ARBEIDSMEDIATION

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u samen met uw werkgever, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het (arbeids)conflict oplost. Deze mediator is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Mediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin u samen met uw werkgever tot de kern van het geschil probeert door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Omdat u zelf actief mee moet en mag denken over een oplossing, is in veel gevallen een maatwerkoplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van beide partijen.

Vertrouwelijkheid

Voorafgaand aan de mediation kiest u voor een Quick mediator. Doordat wij diverse specialisten op gebied van arbeidsmediation in huis hebben, slaagt u bij ons altijd. Daarna zullen een aantal afspraken over het mediationtraject worden gemaakt. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een zogenaamde mediationovereenkomst. In deze overeenkomst zal onder andere staan dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk en geheim blijft.

Dit betekent dat beide partijen en ook de mediator aan derden geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de mediationgesprekken besloten is. Door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.

Vrijwilligheid

Een ander belangrijk aspect van mediation is vrijwilligheid. Alleen als u en uw werkgever bereid zijn om te proberen de geschillen door middel van mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation.

Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Als u of uw werkgever op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.

Voor- en nadelen van mediation

De voordelen van mediation in vergelijking met een gerechtelijke procedure zijn:

 • Snelheid. Een mediationtraject bestaat meestal uit één of enkele gesprekken en kan daardoor veel sneller afgerond worden dan een gerechtelijke procedure.
 • Kosten. De kosten voor mediation zijn in het algemeen een stuk lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure.
 • Inspraak. Bij mediation heeft u inspraak in de oplossing van het geschil. Bij een gerechtelijke procedure legt de rechter een beslissing op.
 • Prettige verstandhoudingen. Mediation heeft een informeel karakter en leidt er vaak toe dat de verhoudingen tussen partijen goed blijven of op een goede manier afgesloten kunnen worden.


Aan mediation kunnen ook enkele nadelen kleven:

 • Rol mediator. Omdat de mediator geen oplossing kan afdwingen, is het uiteindelijke resultaat van de mediation helemaal afhankelijk van de houding van beide partijen.
 • Als de mediation mislukt, is er vaak alsnog een gerechtelijke procedure nodig om het conflict tot een einde te brengen.

3. BOUWMEDIATION

In tegenstelling tot conflictoplossing boven de partijen (zoals arbitrage, rechtspraak of bindend advies), waarbij een neutrale derde (de arbiter, rechter of deskundige) over de uitkomst van het conflict beslist, is bij bouwmediation sprake van conflictoplossing tussen en door de partijen, waarbij een neutrale derde (de mediator) partijen helpt bij het op gang brengen en afronden van de onderhandelingen. Kenmerkend voor bouwmediation is dus dat partijen zelf hun belangentegenstelling door een bepaalde vorm van onderhandelen weten te overbruggen en er gezamenlijk proberen uit te komen. Bij bouwmediation blijven partijen zelf eigenaar van hun probleem én de oplossing. Er is dus nooit sprake van een winnaar en een verliezer, waarbij per definitie altijd één partij aan het kortste eind trekt, maar beide partijen bereiken een voor elk bevredigende oplossing (win-winsituatie). Dit laatste is het belangrijkste doel van bouwmediation.
De Quickmediator is neutraal procesbegeleider, bewaakt de gemaakte spelregels van het proces en zorgt voor handhaving van de vertrouwelijkheid (geheimhoudingsplicht).

Wat is Bouwbemiddeling via Quickmediator?

Bouwbemiddeling is een instrument waarbij de bouwbemiddelaar partijen pro-actief, initiërend en zo nodig sturend helpt hun geschil snel, gestructureerd en professioneel op te lossen. Ook bij bouwbemiddeling blijven partijen zelf eigenaar van hun probleem én de oplossing. Op verzoek van en in overleg met partijen geeft de bouwbemiddelaar of een externe deskundige een inhoudelijk, al dan niet bindend advies. Bouwbemiddeling neemt dus eigenlijk een positie in tussen bouwmediation en advies/arbitrage, waarbij een inhoudelijk oordeel niet uit de weg wordt gegaan. De vertrouwelijkheid blijft echter onverkort van kracht.

Bouwbemiddeling is een bewezen en efficiënt instrument om een conflict op te lossen. De methode biedt procesmatige en inhoudelijke hulp, via een actieve en deskundige bouwbemiddelaar. De aanpak blijkt goed aan te sluiten op de wens van partijen in bouw, infra en vastoed en past ook goed bij de aard van de conflicten. Zij is altijd multidisciplinair: juridisch-contractuele, financiële, technische, commerciële en communicatieve aspecten worden in kaart gebracht. Het geschil is daardoor niet louter een juridisch probleem, maar een managementopgave.

Wanneer Bouwmediation/-bemiddeling via Quickmediator?

Niet alle conflictsituaties lenen zich voor bemiddeling. Allereerst dienen partijen altijd het geschil zelf aan te pakken. Komt er geen oplossing in zicht dan is elke poging om het conflict via mediation op te lossen zinvol. Uiteraard is het van belang zo vroeg mogelijk tot bemiddeling over te gaan, hoewel er ook bemiddelingen plaatsvinden in geschillen die bij het gerechtshof aanhangig zijn (bij zaken in hoger beroep).
Bemiddeling is zeker aan te raden als in het kader van goed relatiebeheer behoud van de relatie een zwaarwegende factor is. Daarnaast is bemiddeling waardevol in situaties waarin op korte termijn helderheid is gewenst en in situaties waarin vertrouwelijkheid een rol speelt en de vuile was niet buiten wordt gezet. Als sprake is van een communicatieprobleem tussen partijen en vastgesteld kan worden dat partijen niettemin bereid zijn tot onderhandelen is bemiddeling kansrijk.
Bemiddeling is zeker zinloos als (een der) partijen geen mandaat (heeft) hebben om beslissingen te nemen bij de conflictoplossing, als er geen vrijwilligheid is of geen vertrouwelijkheid kan worden gegarandeerd. Ook is bemiddeling kansloos als een van de partijen een belang heeft (of blijkt te hebben) bij het (voort)bestaan van het conflict.

In het algemeen kan worden gesteld dat bemiddeling een aantal voordelen kent boven de gebruikelijke manieren van geschilbeslechting (rechtspraak, arbitrage), namelijk:

• snel en flexibel
• kosten-efficiënt
• informeel, maar toch vertrouwelijk en besloten
• actieve rol van partijen onder deskundige begeleiding van de Quickmediator
• de belangen van de partijen staan centraal
• toekomstgericht en geen beschadiging van relaties (duurzame relatie)
• ruimte voor creatieve oplossingen; desgewenst al dan niet bindend advies
• win-win resultaat, waardoor hoge acceptatiegraad

Onderzoek heeft uitgewezen dat arbitrage en rechtspraak gemiddeld 1 tot 1,5 jaar vraagt, waarbij de kosten (advocaten, deskundigen) tot een aanzienlijk bedrag kunnen oplopen. Deze trajecten zijn vooraf niet altijd goed te voorspellen en de uitkomst ervan is bovendien veelal uitermate ongewis.

4. RELATIE MEDIATION

Quickmediator kan ook bemiddelen in relaties.

Wanneer  uw relatie niet meer zo lekker gaat wat u of de ander ervan verwachtte, is het vaak erg moeilijk dat op normale manier met elkaar te bespreken. De inbreng van Quickmediator zal een verhelderend beeld geven op uw relatie.

Relatiegesprekken met een Quickmediator zijn verhelderend en kunnen soms ook zeer direct zijn, maar bieden bovenal nieuwe mogelijkheden, uitdagingen en rust.

Uw Quickmediator onderzoekt met beide partners hoe ze met elkaar omgaan en of ze daarmee lekker in het leven staan. Uw Quickmediator is ervaren en ontdekt waar de relatie niet lekker loopt.

Mensen die elkaar continu verwijten maken, zonder het op te lossen, lopen op een tijdbom. Ze willen scheiden of zoeken hun vertier buiten de deur, zonder verder te denken aan de relatie. Men gaat meer drinken, meer ondernemen met mensen buiten de relatie, waardoor de relatie op den duur op het spel staat. Met behulp van de aanpak van Quickmediator oftewel de relatietherapie c.q. relatiemediation krijgt u weer een verfrissende kijk op uw relatie en de liefde weer laten bloeien als nooit te voren. U kunt leren om beter om te gaan met opmerkingen en daardoor weer respect krijgen voor elkaar. U relatie kan een ommezwaai krijgen waardoor u weer liefde voor elkaar voelt en weer verder kunt zonder verwijten en frustraties. Neem de proef op de som en vraag een eerste gratis gesprek aan bij een quickmediator in uw buurt.

Relatietherapie of relatiemediation kan helpen wanneer er twijfels zijn over wel of niet uit elkaar gaan, een van de partners is vreemdgegaan, u een gevoel van sleur of eenzaamheid ervaart, er te vaak emotionele botsingen zijn of wanneer uw relatie om andere redenen moeizaam verloopt.
U kunt ook voor relatietherapie of -mediation kiezen als periodieke onderhoudsbeurt voor uw relatie.

5. ZAKELIJKE MEDIATION

De mediator is een onpartijdige en deskundige begeleider van het proces. Hij maakt machtsverschillen hanteerbaar en voorkomt wantrouwen over beïnvloeding van de uitkomst. Bij mediation worden de partijen in staat gesteld om aan een oplossing te werken waar iedereen achter staat. In de praktijk blijkt dat business mediation een betrouwbare methode is voor het oplossen van conflicten.

ZAKELIJKE MEDIATION: VOOR WIE?

Zakelijke mediation is een proces waarin de onpartijdige en Quickmediator de communicatie tussen de partijen binnen een organisatie of tussen twee organisaties begeleidt. Bij partijen binnen de organisatie moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:

 • Directie
 • Aandeelhouders
 • Raad van toezicht
 • Raad van commissarissen
 • Ondernemingsraad
 • Management team

Maar zakelijke mediation kan ook uitstekend werken bij conflicten tussen bedrijven, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Bedrijfsovername
 • Bedrijfsfusie
 • Klant-leverancier verhouding
 • Projectgroepen (ICT)
 • Concurrentie geschillen
 • incassogeschillen

ZAKELIJKE MEDIATION: WANNEER?

Er kunnen diverse redenen zijn waarom uw organisatie kan kiezen voor zakelijke mediation bij het oplossen van een conflict. De Quickmediator kan het beste worden ingeschakeld wanneer de partijen:

 • de oplossing in eigen hand willen houden
 • hun goede relatie willen herstellen
 • bereid zijn om samen te zoeken naar een oplossing
 • bereid zijn een neutrale en onpartijdige mediator in te schakelen
 • een creatieve oplossing zoeken

VOORDELEN ZAKELIJKE MEDIATION

De voordelen van zakelijke mediation zijn legio. De procedure is laagdrempelig en informeel, een oplossing is snel bereikt en het is een manier van conflictbeslechting die een duurzaam positieve uitwerking heeft op de onderlinge relatie. Daarnaast is zakelijke mediation veel goedkoper dan gerechtelijke procedures of het inschakelen van een arbitragecommissie.

GESPECIALISEERD IN ZAKELIJKE MEDIATION

Wij beschikken over diverse Quickmediators met een ruime ervaring met zakelijke mediation in het bedrijfsleven.

Quickmediator heeft vele mediation specialisten in huis, wat het conflict ook is, wij hebben een mediator die samen met u het conflict oplost.

Er is altijd een Quickmediator in uw regio, ook komt de Quickmediator op afspraak bij u langs, eerste gesprek is altijd gratis!

https://quickmediator.nl/mediators