Mediation, mediator, echtscheiding, familieruzies, zakelijke geschillen

Mediation mag zich de afgelopen jaren verheugen in een groeiende populariteit. Het is een relatief nieuwe vorm van bemiddeling bij conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator van Quickmediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder optimale resultaten te komen.
Bij mediation staan twee uitgangspunten centraal: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. In de mediationovereenkomst die de partijen en de mediator aan het begin van het traject sluiten, wordt vastgelegd dat u geheel vrij bent bij het vinden van een oplossing, en dus ook uw deelname tussentijds mag staken. Verder wordt geheimhouding overeengekomen, hetgeen betekent dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk blijft en daarop “in en buiten rechte” nooit een beroep zal worden gedaan.
De praktijk wijst uit dat mediation bij veel conflicten een hoge slagingskans heeft. Dat komt niet alleen door de snelheid van het proces en de relatief lage kosten (vergeleken met inhoudelijke gerechtelijke procedures). De uitkomst is er vaak één op maat, waarmee alle partijen blij zijn en ze is bovendien gericht op de toekomst (in plaats van op het verleden).

Zakelijke geschillen
Een zakelijk geschil is vaak frustrerend. Het beslechten van een zakelijk conflict betekent vaak een breuk met je klant, leverancier of partner. U kunt er ook voor kiezen het geschil niet middels een juridische procedure uit te vechten maar te kiezen voor mediation. In dat geval is de kans groot dat uw zakelijke relatie behouden blijft en er een toekomstgerichte oplossing komt waar u beiden baat bij heeft.

Ook arbeidsconflicten kunnen meer schade aanrichten aan personen of organisaties dan men denkt en wenst. Denk aan een negatieve sfeervorming op de werkvloer, kampvorming, inproductiviteit, verloop, ziekteverzuim, negatieve bedrijfsuitstraling, fraude, minder functioneren en ontslag. Middels mediation komt vaak de oorzaak van het conflict boven tafel (bijvoorbeeld: veranderende privé- of bedrijfsomstandigheden) en kan van daaruit naar een voor beide partijen bevredigende oplossing gezocht worden. Soms lukt herstel van de arbeidsrelatie niet en zijn beide partijen gebaat bij een exit-mediation.

Bemiddeling in familiezaken en echtscheiding
Een familieconflict kan enorm belastend zijn. Het conflict kan te maken hebben met het familiebedrijf, een nalatenschap of erfenis, een familieruzie of een ander belangrijk onderwerp. Bij problemen in de familiesfeer stokt de communicatie meestal doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich alsmaar opstapelen. Een groot probleem bij een familieconflict vormt het gebrek aan objectiviteit bij beide partijen.

De ervaring leert dat onder begeleiding van een mediator de emoties vaak weer bedaren, onbegrip overgaat in begrip en wantrouwen in vertrouwen. Daarna kunnen beide partijen met respect voor elkaars belangen de problemen bespreekbaar maken en werken aan een gezamenlijke oplossing voor het familieconflict.

Ook een echtscheiding is vaak ingrijpend en emotioneel zwaar voor de betrokken partijen. Maar ook in juridische, financiële en fiscale zin is het een complex proces dat niet in een handomdraai geregeld kan worden. Het is voor de betrokkenen van groot belang om de juridische gevolgen vooraf goed in kaart te brengen. Zo moeten er zaken geregeld worden ten aanzien van de kinderen: bij wie gaan de kinderen wonen, hoe ziet de omgangsregeling eruit en wat is de hoogte van de kinderalimentatie. Soms moet er ook partneralimentatie betaald worden en dient het vermogen te worden verdeeld.
De mediator van Quickmediator zijn zelf een sterk voorstander van echtscheidingsbemiddeling (mediation). U gaat dan vanuit een toekomstgerichte overlegsituatie uit elkaar, hetgeen op alle betrokken partijen een gunstige uitwerking heeft, terwijl het mediationtraject meestal veel sneller verloopt en aanzienlijke kosten bespaart.
Indien u en uw toekomstige ex-partner tot overeenstemming komen stelt de mediator van Quickmediator een overeenkomst voor u op. Deze overeenkomst, die ook wel echtscheidingsconvenant wordt genoemd, regelt de gevolgen van de echtscheiding, zoals kinderalimentatie, partneralimentatie, de verblijfplaats van de minderjarige kinderen, de omgang met de kinderen, de echtelijke woning, de verdeling van de huwelijkse boedel e.d.. Na ondertekening hiervan dient de mediator van Quickmediator de stukken in bij de huisadvocaat namens u beiden een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank indienen en zorg dragen voor inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.
Het voordeel van echtscheidingsbemiddeling is dat zaken veelal sneller kunnen worden afgewikkeld, kosten kunnen worden bespaard en men niet persoonlijk naar de Rechtbank hoeft te gaan.

Burenruzies
Een kleine ergernis vanwege bijvoorbeeld geluidsoverlast of onenigheid over de erfafscheiding kan al uitmonden in een burenruzie. Als het conflict niet wordt opgelost stapelen de ergernissen zich op en kan het woongenot ernstig worden aangetast.

Onder begeleiding van een mediator van Quickmediator worden de buren in staat gesteld om weer met elkaar in gesprek te komen en de aan de ruzie ten grondslag liggende redenen bespreekbaar te maken. Het gezamenlijke belang is immers groot, beiden willen een optimaal woongenot en een oplossing van het conflict.
www.quickmediator.nl