Berichten

Rijksoverheid: Teeven en Van Rijn verbeteren positie kinderen vechtscheiding

Nieuwsbericht | 31-03-2014

Staatssecretarissen Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en Martin van Rijn (VWS) nemen maatregelen om de penibele positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren. De bewindspersonen hebben hiertoe plannen opgesteld omdat zij van mening zijn dat kinderen nooit de dupe zouden mogen worden van een vechtscheiding.

Vrouw kijkt uit het raam

Hoewel ouders op de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor een fatsoenlijk verloop van hun scheiding, moeten (overheids-) instanties mogelijke problemen vroeg signaleren, stoppen en daarbij de schade voor kinderen tot een minimum beperken. De nieuwe plannen van de bewindspersonen dragen daar aan bij.

Kinderen centraal

Een landelijke voorlichtingscampagne richt zich op het aanspreken van ouders en het sociale netwerk van ouders en kinderen, zodat tijdig aan de bel kan worden getrokken om schade te voorkomen of te beperken. De stem van het kind wordt versterkt door de start van een online workshop door kinderen voor ouders en door een verbeterde inzet van de bijzondere curator.

Professionals beter getraind

Teeven en Van Rijn starten pilots waarin de organisatie van preventief hulpaanbod bij scheiding door gemeenten centraal staat. Jeugdzorg Nederland stelt een handboek samen om hulpverleners te ondersteunen. Die moeten tenslotte omgaan met een gezin waar escalatie van een scheiding speelt of dreigt en moeten op tijd aan de bel trekken om schade te voorkomen of te beperken. Verder wil de rechtspraak twee pilots starten waarin één rechter de gehele echtscheidingsprocedure behandelt.

Breed gedragen

Bij de totstandkoming van de plannen hebben Teeven en Van Rijn gesproken met ouders, kinderen, de Rechtspraak, advocatuur, gemeentes en VNG, hulpverleningsorganisaties, Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, de Inspectie Jeugdzorg, verschillende wetenschappers en de Kinderombudsman. Zij zijn deskundig op het gebied van problematische echtscheidingen en delen de zorgen van de bewindspersonen.

Vechtscheiding

Van een vechtscheiding wordt gesproken wanneer ouders niet meer in staat zijn om het belang van hun kinderen voorop te stellen. Het kind kan hierdoor in een loyaliteitsconflict komen en zelfs één van de ouders weinig tot niet meer zien. Dit verhoogt het risico op emotionele problemen bij kinderen, slechte(re) prestaties op school en vaker problemen bij het (later) zelf aangaan van relaties.

Documenten en publicaties

  • Kamerbrief over het plan om de positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren

    Brief van minister Opstelten (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over het plan om de …

    Kamerstuk | 31-03-2014

  • Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’

    Publicatie | 31-03-2014

Wetsvoorstellen staatssecretaris Teeven

teeven208 QUICKMEDIATOR: Door wetsvoorstellen Teeven zal aantal mediations toenemen.

In het NRC van 19 februari staat een artikel over de plannen van staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) om 85 miljoen te bezuinigen op de rechtsbijstand.
Volgens de plannen van Teeven zal er straks geen gesubsidieerde juridische bijstand voor het huurrecht en het verbintenissenrecht meer beschikbaar zal zijn.

Terecht vindt de staatssecretaris dat de gang naar de rechter het sluitstuk moet zijn, hetgeen alleen ingezet dient te worden als partijen echt geen andere oplossing gevonden hebben.
Hij vindt dat burgers eerst alternatieven (zoals bijvoorbeeld mediation) moeten inzetten om hun onderlinge geschillen op te lossen.
De nu door de gemeenschap gesubsidieerde advocaatkosten voor onder andere echtscheidingsconflicten en burenruzies zullen, behoudens enkele uitzonderingen, dan tot het verleden behoren.

Door deze maatregelen zal het aantal mediations voor Quickmediator verder toenemen.

Immers; omdat de burgers geen gesubsidieerde advocaat toegewezen krijgen, en ook zelf de dure advocatentarieven niet willen betalen, zullen zij er eerder voor kiezen om een Quickmediator in te schakelen om hun onderling conflict op te lossen.

Quickmediator is een succesvolle landelijk opererende groep van mediators; allen met een schat aan ervaring en kennis in huis, die klaar staan om ook uw conflict bespreekbaar te maken en tot tevredenheid van alle partijen op te lossen.