Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator

In de Mediationreeks worden de aspecten van mediation in afzonderlijke delen behandeld, waaronder de juridische, communicatieve, organisatiekundige en de sociaalwetenschappelijke kanten ervan. De inhoud van de delen is gebaseerd op de huidige stand van de theorieontwikkeling en de behandeling ervan richt zich vooral op de relevantie voor de praktijk. De reeks wil zo een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

De afzonderlijke delen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van opleidingen en trainingen en als naslagwerk voor de ervaren mediator. Ze vervullen ook een rol bij de professionalisering en certificering van mediators in Nederland.

In ‘Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator’ beschrijft de auteur de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator. Hij besteedt hierbij aandacht aan de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en aan de persoon van de mediator als interventionist. Hij plaatst de interventietechnieken binnen het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, de oplossingsgerichte gesprekstherapie, coaching en organisatieontwikkeling.

De auteur heeft het beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te stellen in het kader van de certificeringprocedure van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator behandelt dit instrument en kan zo dienen als ondersteuning bij de voorbereiding van het assessment bij de persoonscertificering.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

1. Inleiding
1.1 Wat is mediation?
1.2 Autonomie, zelfbeschikking en vrijwilligheid
1.3 Neutraliteit, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid
1.4 Verschil tussen mediation en andere vormen van conflictinterventie
1.5 Drie typen van mediation: de resultaatgerichte, probleemoplossende en communicatiegerichte aanpak
1.6 De fasering van het mediationproces of mediationtaken
1.7 Mogelijkheden en beperkingen van mediation
1.8 De persoon van de mediator
1.9 Interventies door een mediator

2. Gesprekstechnieken van de mediator
2.1 Open en actief luisteren; het toepassen van stiltes en ‘aanmoedigers’
2.2 Spiegelen
2.3 Parafraseren van de inhoud
2.4 Gevoelsreflectie
2.5 Samenvatten
2.6 Positief heretiketteren, neutraliseren, normaliseren, gemeenschappelijk maken
2.7 Vraagtechnieken voor de mediator
2.8 Het uitoefenen van druk en het geven van inhoudelijke suggesties

3. Wat vooraf gaat aan de eigenlijke mediation
3.1 Zijn de condities voor mediation aanwezig?
3.2 Het opbouwen van een werkrelatie met de deelnemers
3.3 Het eerste contact
3.4 De eerste mediationsessie

4. Reguleren van de communicatie tussen deelnemers
4.1 Verbale en non-verbale communicatie
4.2 Reguleren van het mediationproces: procedures en communicatieregels
4.3 Bevorderen van (directe) communicatie
4.4 Onderkennen van en interveniëren in vastgelopen communicatiepatronen
4.5 Hanteren van emoties
4.6 Het voeren van afzonderlijke gesprekken (‘caucusstrategie’)
4.7 Een sfeer van veiligheid scheppen

5. Assisteren bij het behandelen van de conflictkwesties (inhoud)
5.1 De conflictkwesties verhelderen en vaststelen
5.2 Het definiëren van de onderliggende belangen
5.3 Zoeken naar oplossingen
5.4 Komen tot een overeenkomst en vastleggen van de afspraken

Literatuur

Bijlagen:
1. Mogelijke tafelschikkingen bij mediation
2. Websites op het gebied van mediation
3. Beoordelingsinstrumenten voor het vaststellen van competenties
bron http://www.managementboek.nl/e-book/9789012387330/beroepsvaardigheden-en-interventietechnieken-van-de-mediator-e-book-hugo-prein

www.quickmediator.nl