Echtscheiding en hypotheek

Heden is de nieuwe regeling ter zake de eigen woningschuld van kracht. Deze regeling houdt in dat bestaande leningen onder het overgangsrecht vallen (ongewijzigd) en nieuwe leningen onder het nieuwe recht. In het nieuwe recht moet een eigen woning schuld annuïtair worden afgelost in 30 jaar wil je voor rente aftrek in aanmerking komen. De aflossingverplichting moet voorts contractueel zijn vastgelegd.

 

De onverdeeldheid van de woning wordt fiscaal uitgelegd als het bezit van de helft door ieder. De toedeling aan één van beiden brengt daardoor met zich mee dat deze partner een eigen woning verwerft ter grootte van de helft (die eerder van de andere partner was). Hetzelfde geldt voor de hypotheek. De partner die de woning krijgt toebedeeld behoudt dus een halve woning en bijbehorend leningdeel ter grootte van de helft onder het ouder regime en verkrijgt een halve woning en bijbehorend leningdeel ter grootte van de helft onder het nieuwe regime waarvoor annuïtair aflossing geldt. Ook de lening t.b.v. de uitkoop valt onder het nieuwe regime.

Voor alle verdelingen geldt dus per heden dat op de verkregen helft annuïtair moet worden afgelost en dat dit contractueel moet zijn vastgelegd. Voor behoudt van hypotheekrenteaftrek zullen m.i. daarom bestaande hypotheken vrijwel altijd geherfinancierd moeten worden ( in elk geval voor de helft). Het behouden van een hypotheek met het simpele ontslag uit de hoofdelijkheid van de vertrekkende partner lijkt uitgesloten vanwege het ontbreken van een contractuele aflossingsregeling in de meeste hypotheken.

Bron: Easy scheiding