Kabinetsmaatregelen inzake eigen woning en echtscheiding

04-04-2013 12:01 • Vakstudienieuws Vandaag

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft vragen beantwoord van de Tweede Kamerleden Knops en Omtzigt (beiden CDA) over problemen die het gevolg zijn van huidige regelgeving met betrekking tot hypotheekrenteaftrek die kunnen optreden voor mensen met een eigen woning die in scheiding liggen. De minister deelt mee dat hij er zich van bewust is dat ook mensen die gaan scheiden last kunnen hebben van het feit dat woningen minder waard zijn geworden en dat ook zij met een restschuld geconfronteerd kunnen worden. Het kabinet heeft evenwel een aantal maatregelen getroffen om die mensen te kunnen helpen.

Op de eerste plaats is in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet een uitzondering opgenomen voor het meefinancieren van restschulden, waardoor financiële instellingen ruimte hebben om deze mee te financieren in de hypotheek voor een nieuwe woning.

Op de tweede plaats zal, door de geleidelijke afbouw van de Loan-to-value-norm, in de toekomst de hoogte van de schuld bij aankoop niet meer uitgaan boven de aankoopwaarde van de woning en wordt het restschuldrisico in de eerste jaren sterk verminderd.

Ten derde is in de Gedragscode Hypothecaire Financiering bepaald dat de schulden in verband met de eigen woning niet meer dan 50% aflossingsvrij mogen zijn wat het risico van ‘onder water staan’ verkleint.

Op de vierde plaats is in de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning voorzien in een tijdelijke fiscale aftrek voor rente van restschulden, zodat de nettolasten daarvan lager worden.

Verder is voorzien in uitzonderingen op de minimum looptijd voor een vrijgestelde kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, of beleggingsrecht eigen woning voor gevallen van echtscheiding (en beëindiging van fiscaal partnerschap) en in het geval van restschulden. Hierdoor kunnen belastingplichtigen die gaan scheiden en die naast een aflossingsvrije lening een bedrag hebben gespaard, deze gespaarde gelden vroegtijdig opnemen en gebruiken voor aflossing van de eigenwoningschuld, zonder dat over de opname van die gespaarde gelden belasting verschuldigd is.

Brief Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 april 2013

mediation quickmediator echtscheiding advocaat