Mediation, mediator, bemiddeling, bouw, conflict, oplossen met Quickmediator!

Mediation en bemiddeling

Langdurige juridische conflicten tussen bouwpartners kosten tijd, geld, energie en relaties. De gang naar de rechter is tijdrovend en kan het bouwproces behoorlijk frustreren. Daarom dient de gang naar de rechter altijd als ultimum remedium. In veel gevallen is het vooral raadzaam het conflict door middel van alternatieve geschilbeslechting te verhelpen. Een mediator van Quickmediator kan worden verzocht om als deskundige tussenpersoon het beslechtingssproces te begeleiden dan wel het conflict te helpen oplossen.

Verschil mediation en arbitrage
Grosso modo zijn er twee vormen van beslechting: mediation en arbitrage. Deze vormen hebben overeenkomsten doch ook verschillen. Beide beslechtingsvormen vinden in principe plaats op vrijwillige basis. Bij arbitrage komen partijen privaatrechtelijk overeen dat ze zich bij een conflict wenden tot de arbiter en zich naar zijn eindoordeel c.q. arbitraal vonnis zullen schikken. Mediation heeft daarentegen meer een open karakter: de partijen moeten met behulp van adviezen en begeleiding zelf tot overeenstemming zien te komen. Een ander fundamenteel verschil is dat na een mediationproces de gang naar de rechter altijd nog open staat, terwijl een arbitrageovereenkomst in beginsel het inschakelen van de rechter verhindert.

Een mediator van Quickmediator biedt vooral mediation en bemiddeling aan. Zowel private als publieke partijen kunnen verzoeken om een bemiddelings- en mediationtraject. In geval partijen arbitrage overeengekomen zijn, kunnen de experts de arbitragecommissie of -raad bedienen met uitleg over en toelichting op de regelgeving.

Het mediationproces
Doorgaans voeren de experts de mediation in vier successievelijke fases uit. De eerste fase is de intakefase waarin partijen hun probleem voorleggen aan de mediator waarna elkaars (wederzijdse) belangen worden afgebakend. De volgende fase, de exploratiefase, is bedoeld ter verzameling van feiten en het inventariseren ervan. In deze fase krijgen partijen de gelegenheid om hun standpunten te verdedigen en hun zienswijze naar voren te brengen. Daarna volgt de meest intensieve fase, de onderhandelingsfase. In deze fase wordt aan de hand van feiten gezocht naar oplossingen en trachten we puntsgewijs overeenstemming te bereiken. Tot slot wordt in de afsluitingsfase de uitkomst van het proces schriftelijk vastgelegd. Het proces kan uitmonden in complete of partiële overeenstemming, maar evengoed in geen overeenstemming.

Voordelen
Mediation via Quickmediator heeft onder meer de volgende voordelen:

Partijen kiezen vrijwillig voor deze vormen van beslechting;
De gang van zaken is informeel, zonder voorgeschreven procedures;
Het proces is niet tijdrovend en kan leiden tot een snelle oplossing;
Het gehele probleem wordt overzien i.p.v. reducering tot een juridische vraag;
Partijen zoeken onder begeleiding zelf actief naar een oplossing;
Emoties en het werkelijke probleem worden gaandeweg van elkaar gescheiden;
De feitelijke belangen van partijen staan centraal;
De mediators van Quickmediator zijn deskundig in alle mediation vormen;
Quick5, duidelijk, voordelig en duurzaam!

Vraag meer info of een Gratis eerste gesprek aan bij ons https://quickmediator.nl