Mediation wettelijk verplicht in België! wanneer Nederland?

België

Bemiddeling in burgerlijke zaken

In februari 2005 werd het Gerechtelijk Wetboek aangevuld met Hoofdstuk 7: Bemiddeling. Hierdoor werd aan bemiddeling een wettelijk kader verschaft. De mogelijkheid om beroep te doen op een “bemiddelaar/mediator” werd uitgebreid van familiale aangelegenheden tot burgerlijke en handelszaken en sociale zaken.

Elk conflict, dat voor een dading (overeenkomst tussen partijen) vatbaar is kan dus voorwerp zijn van een bemiddeling/conflictbemiddeling.

Bemiddeling kan gebruikt worden als alternatief voor een gerechtelijke procedure (de vrijwillige bemiddeling), maar ook tijdens een procedure op verwijzing door de rechter of op vraag van één van of van beide partijen.

Zolang de partijen “bemiddelen” wordt (in geval van)de gerechtelijke procedure stopgezet en stoppen de verjaringstermijnen. Zodra de bemiddeling is beëindigd of stopgezet(*) zijn partijen verplicht de rechter hiervan op de hoogte te brengen en wordt (in casu van stopzetting) de procedure hervat. (*)Gezien bemiddeling steunt op het principe van “vrijwilligheid” kunnen partijen op elk ogenblik beslissen van de bemiddelingspoging stop te zetten. Indien de bemiddeling werd gevoerd onder de leiding van een “erkend” bemiddelaar wordt de “overeengekomen oplossing” vastgelegd in een overeenkomst , die automatisch door de rechter wordt gehomologeerd.

In geval van een “vrijwillige” bemiddeling zullen partijen de overeengekomen oplossing vastleggen in een overeenkomst en kan deze ‘eveneens’ op vraag van de beide partijen door een rechter worden gehomologeerd. De term “erkend bemiddelaar” wordt voor het ogenblik door een aantal bemiddelaars gebruikt doch gezien de, door de wet ingestelde Federale Bemiddelingscommissie nog niet klaar is met het vaststellen van de voorwaarden, is dit slecht een “tijdelijke titel” Meestal wordt deze tijdelijke titel toegekend door het opleidingsinstituut waar de bemiddelaar zijn opleiding volgde, na het afleggen van een toets, of door een instantie die door de Federale Bemiddelingscommissie werd aangeduid om “tijdelijke erkenningen” af te leveren w.o. de Orde van Advocaten en de Federatie der Notarissen. De “definitieve” erkenningen zullen pas kunnen worden toegekend zodra de Federale Commissie klaar zal zijn met haar werk.