Mediation, Conflictbemiddeling, Mediator, bemiddelaar.

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Bemiddeling het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil is met behulp van een neutrale derde, de bemiddelaar.

Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen. Deze oplossing wordt standaard neergelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend.

Van belang is dat in het Nederlands taalgebied onderscheid wordt gemaakt tussen het werk van de bemiddelaar en dat van de mediator: de mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand (“lijdelijk”) en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zèlf oplossen. Terwijl de bemiddelaar actief en op inhoudsniveau bij de partijen onderzoekt waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit, om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen. In vakjargon: de mediator heeft slechts de procesregie in handen, de bemiddelaar heeft ook een groot deel van inhoudelijke regie in handen. Van deze laatste werkwijze is een goed voorbeeld de bemiddeling van Max Rood tijdens de taxioorlog in Amsterdam (2000).

Bruikbaarheid van bemiddeling

Bemiddeling is alleen mogelijk als aan de volgende punten voldaan wordt:

 1. Twee of meer partijen hebben een geschil dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen.
 2. De communicatie tussen de partijen is -soms ernstig- verstoord, zodat een gesprek onmogelijk is geworden.
 3. Geen van de partijen is in staat om zijn eigen wens zonder de andere partij te realiseren, ook niet met behulp van een externe autoriteit.
 4. Partijen zijn in principe bereid om afspraken te maken met de andere partij. (Als een partij de totale onderwerping of vernietiging van de andere partij wenst en niet met minder genoegen neemt, heeft bemiddeling geen zin.).
 5. Er is een bemiddelaar beschikbaar die voor beide partijen aanvaardbaar is.
 6. Partijen willen hun conflict niet in de openbaarheid (voor de rechter) brengen

Bemiddeling wordt wel gebruikt in de volgende soorten geschillen:

 • gewapende conflicten en oorlogen (bijvoorbeeld ten behoeve van de Camp David-akkoorden)
 • andere geschillen tussen staten, bijvoorbeeld een handelsconflict
 • gijzelingsacties
 • samenwerkingsconflicten (collega’s of maatschap)
 • conflicten tussen werkgevers en werknemers
 • conflicten tussen werkgevers en vakbonden
 • conflicten tussen leveranciers en afnemers
 • andere zakelijke geschillen
 • conflicten tussen vriendencollega’s of kennissen
 • Familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis
 • Arbeidsconflicten

Werking

Bij conflictbemiddeling bemiddelt een onafhankelijke derde tussen de partijen, die op inhoudsniveau eigen baas blijven in het conflict. De bemiddelaar helpt de partijen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden, door de (veelal verstoorde) communicatie tussen de partijen weer op gang te brengen en hen andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar die oplossing. De partijen zijn ten principale zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Het bemiddelingsproces bestaat er gewoonlijk uit dat de bemiddelaar soms afwisselend met beide partijen praat (de “caucus“), of, en dat komt het meest frequent voor, als gespreksleider optreedt bij een “plenair” gesprek tussen de partijen.

De bemiddelaar zal

 1. Een gespreksstructuur aanbrengen en de procedure bewaken.
 2. Machtsverschillen zoveel mogelijk egaliseren.
 3. Alle partijen aan het woord laten, waarbij spreektijd gelijk wordt verdeeld, om zo de “uninterrupted stories” van de partijen tot stand te laten komen.
 4. Informatie (laten) verzamelen over de feiten, de standpunten en belangen van de partijen en de achtergronden: wat willen ze uiteindelijk bereiken; waar zijn ze boos over; wat zullen ze nooit toegeven en waar zijn ze bereid tot concessies.
 5. Begrip proberen te kweken voor de visie van de ander.
 6. Trachten een oplossingsgericht onderhandelingsgesprek op gang te brengen door de ernstigste verstoringen in de communicatie te (laten) herstellen.
 7. Voorstellen en reacties daarop faciliteren tussen de partijen (“opties” genereren).
 8. Helpen om de bereikte oplossingen netjes af te wikkelen en vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Conflictbemiddeling kan snel tot een resultaat leiden. Volgens het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is circa 25% van de mediations binnen vijf uur gesprekstijd afgerond, en circa 35% tussen de vijf en tien uur. Mediation leidt niet altijd tot een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. De gang naar een arbiter of rechter kan dan alsnog gemaakt worden.

Voordelen

Enkele voordelen van conflictbemiddeling zijn:

 • Conflictbemiddeling is een informele procedure.
 • Conflictbemiddeling is een besloten, vertrouwelijke procedure (geen vuile was naar buiten).
 • Conflictbemiddeling is een snelle en (relatief) goedkope procedure (in vergelijking tot arbitrage of rechtspraak).
 • Partijen hebben een actieve rol en houden zelf de oplossing in de hand.
 • Communicatiestoornissen worden (bij een geslaagde bemiddeling) weggenomen.
 • Er treedt geen onnodige verdere beschadiging van relaties op.
 • Er is ruimte voor creatieve oplossingen die gericht zijn op de belangen van alle partijen.
 • Er wordt (bij een geslaagde conflictbemiddeling) een gezamenlijke oplossing geformuleerd. Dit geeft een hoge acceptatiegraad en ‘win-win’-resultaat.

Het kan heel vruchtbaar zijn om nieuwe invalshoeken voor het geschil te vinden. Er kunnen bijvoorbeeld toezeggingen worden voorgesteld op punten die de andere partij niet geëist had, om op andere terreinen toezeggingen terug te krijgen.

De “houdbaarheid” van de oplossing is groot omdat partijen alleen instemmen met de oplossing die hen allemaal voordeel biedt. Het is daarom gevaarlijk voor een bemiddelaar om te proberen een compromis bij één van de partijen door de strot te duwen, omdat er dan een grote kans is, dat die partij later weer terug komt op zijn toezeggingen.

Nadelen

Beperkt kader

Conflictbemiddeling is niet geschikt om onvolkomenheden in het juridische systeem op te lossen. Bemiddelaars kunnen uitsluitend opereren binnen de grenzen van het voor partijen haalbare.

Een illustratie: in januari 2005 beweert de voorzitter van de (Nederlandse) Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) in de Volkskrant dat vaderactivisten beter geen actie kunnen voeren maar nauwkeuriger naar zichzelf moeten kijken en moeten leren effectief te communiceren. Tevens stelt hij dat er niets mis zou zijn met de praktijk of de theorie van het familierecht.

Als het nu waar is wat deze activisten stellen (disfunctioneren van het systeem), zal het risico bestaan dat dat disfunctioneren door de opstelling van de scheidingsbemiddelaars wordt versterkt. Bemiddeling kan dan een inpassingsproces zijn waarbij de fouten van familierechtinstituties worden opgedrongen aan een van de te bemiddelen partijen.

Onvolkomenheden in het juridisch systeem vereisen derhalve andere oplossingen dan conflictbemiddeling, wetswijzigingen bijvoorbeeld.

Schending van de vertrouwelijkheid

Een nadeel van conflictbemiddeling kan het risico zijn dat de door de deelnemers contractueel overeengekomen vertrouwelijkheid van de informatie die tijdens een conflictbemiddeling tevoorschijn komt wordt geschonden.

Ter illustratie: Twee artsen in een maatschap hebben een conflict en leggen dit aan een mediator voor. Tijdens de conflictbemiddeling komt allerlei informatie over een arts tevoorschijn, die in een civiel proces in zijn nadeel kan werken. De andere arts loopt na een aantal sessies weg en begint een civiele procedure. Deze wint hij door het gebruiken van de informatie die in de conflictbemiddeling door zijn tegenpartij te goeder trouw op tafel was gelegd in de hoop een oplossing te bewerkstelligen.

Een beroep op het leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs bij schending van vertrouwelijkheid wordt afgewezen. Het beginsel dat alles dat tijdens de conflictbemiddeling is gezegd onder vertrouwelijkheid valt kán door de rechter worden genegeerd, zelfs als er sprake is van een contract waarin de vertrouwelijkheid expliciet wordt vastgelegd. Mediators hebben geen in de wet vastgelegd verschoningsrecht. Het enige dat een partij, óf een mediator, kan doen ter zitting is luid en duidelijk protesteren tegen de ingebrachte informatie en de rechter verzoeken de informatie niet te ontvangen. Van dit protest en dit verzoek moet een helder proces-verbaal worden geëist. Mediators zijn niet gehouden zich actief in te spannen om de vertrouwelijkheid (als die door partijen geschonden zou worden) te handhaven.

In theorie is het mogelijk een partij die de vertrouwelijkheid schendt civiel voor de rechter te dagen wegens wanprestatie. Dit heeft alleen zin als er daadwerkelijke schade valt aan te tonen.

Rol van de bemiddelaar

Essentieel is het vertrouwen en de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat tijdens een bemiddelingssessie wordt besproken, niet naar buiten gebracht mag worden. Pas wanneer partijen een (schriftelijke) overeenkomst ondertekenen (de vaststellingsovereenkomst) is er sprake van een afspraak waaraan partijen zich moeten houden. De partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de bemiddelaar niet de ene of de andere partij voortrekt. De neutraliteit is de ruggengraat van het vak. Neutraliteit betekent niet altijd, dat de mediator volledig neutraal is. Uitgangspunt is dat de mediator over een geheel traject door beide partijen als onpartijdig en objectief wordt waargenomen. Dat heet ook welsymmetrie. Ook moeten de partijen erop kunnen vertrouwen dat de bemiddelaar eerlijk is en zich aan zijn toezeggingen houdt, bijvoorbeeld ten aanzien van de geheimhouding (deze geldt dus ook voor de partijen). Een andere belangrijke rol is dat de mediator er op toeziet dat er geen misbruik kan worden gemaakt van een machtsongelijkheid. Wanneer één van de partijen onmachtig is om op adequate wijze op te komen voor zijn of haar belang(en) kan de mediator stoppen of partijen daarop wijzen. Wanneer de mediator vindt dat partijen zich aanvullend moeten laten informeren alvorens akkoord te gaan met een voorstel, dan zal hij/zij een partij daarop wijzen (informed consent).

Duitsland loopt ook voorop in Mediation!

Met volle kracht vooruit voor bemiddeling in Duitsland

De tekst van het bemiddelingscomite op de Wet ter Bevordering van bemiddeling en andere methoden van alternatieve geschillenbeslechting wordt aangenomen door de Bondsdag en de Bondsraad. Voor dit doel, aldus minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger:

De wet is een mijlpaal in de verbetering van de cultuur van debat in Duitsland. Mediation biedt veel patiënten een grote kans om bestaande conflicten buiten de rechtbank en dus “veroordeeld tot iets”, zonder het gevoel van een rechter te zijn geweest om het zelfstandig op te lossen. Dit geldt vooral voor vaak zeer emotionele geschillen. Niemand wil dat dergelijke geschillen worden opgehangen aan het grote publiek. Het is daarom van belang dat de vertrouwelijkheid van de bemiddeling is gegarandeerd. Bemiddelaars zijn gebonden aan geheimhouding en hebben het recht niet om te getuigen. Er moet voor worden gezorgd dat bemiddelaars een verantwoorde uitvoering van hun opdracht verlenen en de zekerheid bieden om hoge kwaliteit te leveren. Daarom moeten de eisen voor de basiskennis en basisvaardigheden van een mediator worden verduidelijkt. Nieuw is de “goedheid rechter model”. De rechter moet de mogelijkheid vinden om met partijen aan de onderhandelingstafel te zitten en een minnelijke schikking te regelen zonder een rechtszaak. De kwaliteit rechters kan – in tegenstelling tot de bemiddelaar – een juridische beoordeling en de partijen een oplossing voor het conflict voor te stellen. De kwaliteit rechters kunnen gebruik maken van alle methoden van conflictoplossing, met inbegrip van bemiddeling. Het voordeel van deze minnelijke regeling van geschillen in vergelijking met een gerechtelijke procedure is duidelijk: er is geen verliezer is. Een oplossing is alleen mogelijk als beide partijen daarmee instemmen. Met de wet nieuwe impuls gegeven aan een autonome conflictoplossing worden bepaald door de burgers. Achtergrond: door het federale ministerie van Justitie in augustus 2010 een ontwerp-wet op bemiddeling en andere methoden van alternatieve geschillenbeslechting te bevorderen, op 15 December 2011 door de Bundestag. Na verwijzing naar de bemiddelingscommissie, werd een compromisvoorstel gepresenteerd op de 28ste en 29 Juni 2012 werd goedgekeurd door de Bondsdag en de Bondsraad. Volgens de wet is de bemiddeling verstrekt als een belangrijke vorm van conflictoplossing op een wettelijke basis te geven. Tegen de achtergrond van een geavanceerde maatschappelijk middenveld aan de gewapende partijen in staat tot het nemen van conflicten autonoom en vriendschappelijk op te lossen. De nieuwe wet voorziet voor dit doel de nodige ruimte en de nodige faciliteiten beschikbaar zijn, met name de volgende pijlers voorzien voor mediation:

• het vrijwillige karakter van de deelname aan de procedure,

• de autonomie en verantwoordingsplicht van de partijen; 
• de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator; 
• het ontbreken van beslissingsbevoegdheid van de bemiddelaar; 
• de vertrouwelijkheid van de procedure, met inbegrip van bewijsmateriaal privileges voor de bemiddelaars in verschillende procedurele wetboeken (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, FamFG, ArbGG, SGG, APC).

De huidige praktijk van de interne gerechtelijke bemiddeling zal worden overgedragen aan een zogenaamde “verbeterde kwaliteit Richter model”. Dit model zal oordelen kwaliteit in verschillende procedurele systemen zijn vastgelegd in de wet als een extra optie voor de partijen om minnelijke schikking. De conflictoplossing vaardigheden van de rechtbanken zal worden versterkt door de institutionalisering van een bijzondere kwaliteit rechter die niet bevoegd is om het geschil te beslissen. De kwaliteit rechters kunnen gebruik maken van alle methoden van conflictoplossing, met inbegrip van bemiddeling, maar zonder het nemen van de positie van een mediator. Bovendien kan geen geschikte gerechtelijke documenten zonder de toestemming van de partijen en op te nemen een executoriale vergelijking.

Een verdere verbetering van de nieuwe wet is dat de bescherming van de vertrouwelijkheid van de bemiddeling hoorzitting zal worden versterkt. Een record van de rechterlijke begeleide goedheid oproep alleen wordt toegelaten indien de partijen met eenparigheid van stemmen aan te vragen. De kwaliteit van het gesprek kan – als volgens de bestaande wetgeving – worden uitgevoerd in de camera.

Mediators kunnen afkomstig zijn van verschillende beroepen, zoals advocaten, psychologen, pedagogen en sociale wetenschappers ondernemer met levenservaring die aan scholing doen.

Mediation in strafrecht in België al jaren gewoon!

Bemiddeling in strafrechtelijke zaken

De wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering vormt de wettelijke basis in België van de slachtoffer-daderbemiddeling (ook wel herstelbemiddeling genoemd). In deze vorm van bemiddeling hebben alle meerderjarige daders en slachtoffers van misdrijven het recht om een bemiddeling aan te vragen. Dit kan vanaf de eerste dag van de gerechtelijke procedure tot de laatste dag van de strafuitvoering en in alle misdrijven: van diefstallen tot levensdelicten.

Slachtoffer-daderbemiddeling loopt parallel aan de gerechtelijke afhandeling; het is dus geen alternatief voor de rechtbank. De bemiddeling biedt aan slachtoffer en dader wel de kans om met elkaar in gesprek te gaan over de feiten en gevolgen ervan, en indien ze dat wensen, te zoeken naar een oplossing en hoe er in de toekomst mee kan omgegaan worden. Zo kan er gesproken worden over het waarom van de feiten, de schadevergoeding, hoe men zal omgaan met de (latere) vrijlating van de dader, enz.

De bemiddeling is een vrijwillig proces; de bemiddeling kan dus niet opgelegd worden. De bemiddeling verloopt ook volledig vertrouwelijk. De enige uitzondering hierop is de bemiddelingsovereenkomst, een document dat door slachtoffer en dader gezamenlijk wordt opgesteld en overhandigd aan de gerechtelijke instanties, die hier rekening mee kunnen houden. Partijen kunnen er echter beslissen om dergelijke overeenkomst niet op te maken.

Mediation wettelijk verplicht in België! wanneer Nederland?

België

Bemiddeling in burgerlijke zaken

In februari 2005 werd het Gerechtelijk Wetboek aangevuld met Hoofdstuk 7: Bemiddeling. Hierdoor werd aan bemiddeling een wettelijk kader verschaft. De mogelijkheid om beroep te doen op een “bemiddelaar/mediator” werd uitgebreid van familiale aangelegenheden tot burgerlijke en handelszaken en sociale zaken.

Elk conflict, dat voor een dading (overeenkomst tussen partijen) vatbaar is kan dus voorwerp zijn van een bemiddeling/conflictbemiddeling.

Bemiddeling kan gebruikt worden als alternatief voor een gerechtelijke procedure (de vrijwillige bemiddeling), maar ook tijdens een procedure op verwijzing door de rechter of op vraag van één van of van beide partijen.

Zolang de partijen “bemiddelen” wordt (in geval van)de gerechtelijke procedure stopgezet en stoppen de verjaringstermijnen. Zodra de bemiddeling is beëindigd of stopgezet(*) zijn partijen verplicht de rechter hiervan op de hoogte te brengen en wordt (in casu van stopzetting) de procedure hervat. (*)Gezien bemiddeling steunt op het principe van “vrijwilligheid” kunnen partijen op elk ogenblik beslissen van de bemiddelingspoging stop te zetten. Indien de bemiddeling werd gevoerd onder de leiding van een “erkend” bemiddelaar wordt de “overeengekomen oplossing” vastgelegd in een overeenkomst , die automatisch door de rechter wordt gehomologeerd.

In geval van een “vrijwillige” bemiddeling zullen partijen de overeengekomen oplossing vastleggen in een overeenkomst en kan deze ‘eveneens’ op vraag van de beide partijen door een rechter worden gehomologeerd. De term “erkend bemiddelaar” wordt voor het ogenblik door een aantal bemiddelaars gebruikt doch gezien de, door de wet ingestelde Federale Bemiddelingscommissie nog niet klaar is met het vaststellen van de voorwaarden, is dit slecht een “tijdelijke titel” Meestal wordt deze tijdelijke titel toegekend door het opleidingsinstituut waar de bemiddelaar zijn opleiding volgde, na het afleggen van een toets, of door een instantie die door de Federale Bemiddelingscommissie werd aangeduid om “tijdelijke erkenningen” af te leveren w.o. de Orde van Advocaten en de Federatie der Notarissen. De “definitieve” erkenningen zullen pas kunnen worden toegekend zodra de Federale Commissie klaar zal zijn met haar werk.

Door recessie Mediation in enorme opkomst!

Steeds meer particulieren en bedrijven zien mediation als eerste oplossing voor het oplossen van hun conflicten. Vooral omdat bedrijven hun relatie niet voorgoed willen verpesten, want dat is het geval als twee advocaten tegen over elkaar staan. Met alle gevolgen van dien. Denk aan hoog uurloon van 150-200 per uur en meer!, Hoge griffierechten, beslagkosten, deurwaarderskosten, de verloren tijd, de stress,psychische druk, en de definitieve verbroken relatie bij een procedure.

Echtparen met kinderen die gaan scheiden met mediation hebben ook een betere relatie met elkaar en hun kinderen. De echtscheiding is inmiddels samen opgelost, zonder allerlei nare dure en langdurige procedures. Het geld wat over blijft kan beter besteed worden aan een vakantie of inrichting van een nieuw huis.

SEO.nl schat in dat in 2011 in totaal 51.6906 mediations zijn gehouden. Het slagingspercentage van mediation is onveranderd hoog: rond de 60%. Voordeel van mediation boven andere vormen van geschillenbeslechting is dat bij mediation partijen zelf overeenstemming bereiken en niet alleen het geschil (het symptoom) maar ook het onderliggende conflict (het probleem) wordt opgelost. Zonder oplossing van het onderliggende conflict wordt immers het geschil niet opgelost. Het marktpotentieel is ondertussen enorm. Mediation kan met succes worden toegepast als alternatief voor of in rechtszaken, door rechtsbijstandverzekeraars, vakbonden, geschillencommissies, overheidsinstellingen, huurcommissies, de Nationale Ombudsman, buurtbemiddeling en bij geschillen tussen en in ondernemingen. Zeker voor arbeidszaken (o.a. ontslag), familiezaken (echtscheiding, alimentatie, voogdij etc.) en conflicten rond erfenissen is mediation eigenlijk de eerst aangewezen optie. De voorgenomen verhoging van de griffierechten leidt volgens de impactanalyse tot vraaguitval. Sommige zaken worden dan volgens de verwachtingen niet meer aangeboden en het is goed als mediation dan als een aantrekkelijk alternatief wordt gezien. Volgens SEO kan de potentiële markt als volgt worden omschreven:

Procedures bij ontslag, echtscheiding en voogdij                           100.000 zaken
Rechtsbijstandverzekeraars                                                                         29.200 zaken
Vakbonden                                                                                                          27.000 geschillen
Geschillencommissies                                                                                        5.800 zaken
Overheidsinstellingen                                                                                   934.000 bezwaarschriften
Huurcommissie                                                                                                  13.224 afgehandelde verzoeken
Kifid                                                                                                                           6.719 klachten
Nationale Ombudsman                                                                                    14.331 klachten
Buurtbemiddeling                                                                                                7.613 geschikt voor mediation
Zakelijke markt potentieel meer dan                                                      500.000 zaken

Een enorm marktpotentieeel waar nog steeds een enorme groei in zit. Het gaat vooral ook om steeds meer succesvolle praktijkverhalen die bereikt zijn met mediation. Bedrijven en particulieren vertellen dit aan elkaar door en zal steeds meer gemeengoed worden. Dan zegt men als grapje: “ik sleep je voor de mediator!”

Eerst mediation, bij niet slagen dan pas procederen!

Rechtbanken in Amerika sturen stellen direct terug, als ze niet eerst hun huwelijk hebben proberen te ontbinden met een mediator. Zie het eerst samen op te lossen alvorens te procederen is in Amerika al jaren een feit. Alles wat ver over de oceaan allang een succes is, komt vanzelf naar Europa. Veel mensen hebben inmiddels ook realiteitszin en lossen het op door middel van mediation.

Rechters zijn ook voorstander van mediation, het gaat er immers niet om wie er nu precies gelijk heeft. Het gaat er om dat je er samen uit ziet te komen. De rechter moet immers ook zijn oordeel laten vallen over een zaak. Veelal komt ie daar ook niet helemaal uit en in 99% van de bodemprocedures is een comparitie standaard. De rechter haalt partijen bij elkaar om live te zien wat partijen dwars zit, waar zit de angel. Is de pijn voor partijen kleiner te maken, is er een mogelijkheid om er samen uit te komen. Veelal geeft de rechter aan partijen diverse voorstellen, hoe men het ook kan zien. De rechter probeert er dan ook enige vorm aan te geven, welke kant hij denkt op te gaan en stuurt de partijen met hun advocaten dan de gang op. In het heetst van de strijd gaan advocaten dan met elkaar onderhandelen. Uw eigen advocaat zal u dan ook adviseren te schikken!

U bent geschrokken, al maanden zijn er brieven over een weer gezonden door uw advocaat en bent al duizenden euro’s kwijt en dan moet u de zaak even snel op de gang zien te schikken? U denkt: “heb ik daar zoveel geld voor uitgegeven?” U kiest eieren voor u geld en schikt de zaak. Dan komt de afrekening van de advocaat, deurwaarder, griffierecht daar nog over heen, en wat blijkt?, er blijft niets van over.

Dus? Eerst mediation, alvorens te procederen, veel beter voor u gemoedsrust en voor uw portemonnee!

Hoe herken je een goede mediator?

Mediator is een vrij beroep. Iedereen mag zich mediator noemen en het vak uitoefenen. Vele bedrijven hebben zich op opleidingen gestort, waarbij de opleiding aangevuld wordt met 70% aan rollenspellen. Je hebt immers voorbeelden nodig hoe een en ander werkt als mediator. Ook zijn er instanties die zich dan weer bezig houden met de registraties, want als je geregistreerd bent in een belangrijk register, dan zal het wel goed zijn! De mediator kan zich hier registreren als hij de rollenspellen goed doorkomt en uiteraard betaald.

Aan de andere kant heb je mediators die hebben praktijkervaring. Levenservaring heet dat. Die hebben zelf een scheiding meegemaakt, een ontslagronde, een familieruzie, vele rechtbanken van binnen gezien, burenruzie, werkconflict, kortom alles waar conflicten zijn hebben ze meegemaakt. Geen rollenspellen, maar daadwerkelijke zaken samen tot oplossing gebracht. Deze mediators kijken terug op vele voorbeelden hoe het opgelost kan worden. Voor iemand die een ervaren mediator zoekt zijn dat de beste mediators die er zijn. En natuurlijk blijft deze ervaren mediator bij, met alle actuele zaken om het vak mediator als beste te blijven uitvoeren.

Nu, de beslissing om een mediator uit te nodigen, ga een eerste gesprek aan, voelt u zich dan op u gemak?, is er een klik bij beide partijen?, is het tarief normaal?, geef deze mediator dan de opdracht. want daar gaat het om bij mediation, rust en oplossing gericht aan het werk.

 

Ruzie op de werkvloer? los het op met mediation.

Twee van uw medewerkers praten al weken niet meer met elkaar. Blijft u toekijken of grijpt u in?

Tot een woede-uitbarsting is het nog niet gekomen. Toch is de spanning voelbaar. Al weken. Nou ja, eigenlijk loopt het al veel langer niet lekker tussen die twee. In de stille strijd die gaande is, zeker als een leidinggevende in de buurt is, lijken beide partijen zich gedeisd te houden. Maar voor hoe lang nog? De ergernis die zich ophoopt zal er vroeg of laat een keer uitkomen. Op de werkvloer laat het sluimerende conflict in ieder geval al zijn sporen na. Roddel en achterklep hebben de sfeer al danig verziekt. Eén van de twee heeft zich al ziek gemeld, dit kost u geld. Dat niet alleen het werkt door in het gehele bedrijf. Mediation is een middel wat zorgt draagt voor rust en oplossingen.

Quickmediator heeft mediators door heel Nederland, nodigt u één van onze Quickmediators eens uit voor een gratis gesprek, het zal verhelderend werken!

Arbeidsconflict? kies voor een mediator van Quickmediator

Arbeidsconflict?
Heeft u als werkgever of werknemer een arbeidsconflict, dan is het beste om hier samen met een mediator uit zien te komen.
kiest u voor advocaten, dan is het al zeer gauw een vijandige sfeer.
Een ervaren mediator van Quickmediator staat midden in het leven, is onafhankelijk en heeft voor beide partijen een luisterend oor. De Quickmediator geeft het conflict een oplossende werking. De Quickmediator zal u een richting aan geven, waarbij het conflict samen wordt opgelost. Meestal kan dit zorg dragen voor een werkzame relatie. Mochten partijen echt niet meer door één deur kunnen dan zal er d.m.v. mediation de partijen uit elkaar gaan.

Ruzie om erfenis? huur een Quickmediator in!

Ruzie om de erfenis? huur een Quickmediator in!

Niet zelden ontstaat er na iemands overlijden ruzie om de erfenis. Zeker in deze tijd komt het voor dat de erfgenamen met een pand blijven zitten wat onverkoopbaar is. Het kost geld om het pand te blijven onderhouden en/of zijn er nog schulden of een hypotheek wat betaald moet worden.

Familieleden, vaak broers en zussen, vliegen elkaar letterlijk in de haren. Pijnlijk en vervelend, buitenstaanders zien de ontstane problemen vaak als gevolg van onenigheid en verkeerde beslissingen of erger nog geen beslissingen. Terwijl de werkelijke reden meestal diepgeworteld ligt in oud zeer en ingewikkelde, scheve familieverhoudingen. Zijn deze problemen te voorkomen met een mediator?

Ja, absoluut de mediator heeft levenservaring en is opgeleid om dit soort conflicten in der minne te regelen.

De mediator brengt partijen op een andere gedachte en laat ze oplossingen zien. Door met alle erfgenamen met elkaar het dialoog aan te gaan en veel met elkaar te praten. De mediator is het filter tussen partijen, iedereen kan tegen de mediator aan praten of vragen stellen. De mediator stelt zich onafhankelijk op en is onpartijdig.

Heeft u een conflict in de familie? Zit u met een huis in de erfenis wat onverkoopbaar is? U komt er samen niet uit, omdat u niet op één lijn zit met elkaar? Dan zal de Quickmediator een ideale partner zijn.

 

Scheiding actie van Wildfm

Scheiding actie van Wildfm

Ja, leuk lachen om andermans ellende, volgens mij is echtscheiding niet iets wat je doet voor de lol. Je hebt samen besloten niet meer verder te gaan en kiest dan uiteindelijk voor een echtscheiding. Hier de link naar de actie:

http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2012/12/win-een-echtscheiding

Zelf kom ik ook uit een gezin waarin mijn ouders zijn gescheiden, ik was 10 jaar. Dat vergeet je nooit meer. In eens sta je tussen twee vuren in en als kind wil je helemaal niet kiezen. Je wil zowel bij je vader als moeder zijn. Je snapt er niks van.

Zodra er advocaten bij een echtscheiding komen, dan is de sfeer al gauw vijandig. De advocaat treed immers op voor zijn cliënt en zal wel even vertellen waar diegene allemaal recht op heeft. Uiteindelijk zit het stel met torenhoge advocaten nota’s en komen ze er achter dat er niet zoveel te verdelen is. De schulden zijn vaker hoger dan de bezittingen.

Het enige lichtpuntje in de actie van Wildfm is de bekendheid die ze geven aan mediation. Mediation leent zich namelijk uitstekend voor echtscheiding. Zodra men besluit om te gaan scheiden, roept men de hulp in van een mediator. Quickmediator is een landelijke franchiseorganisatie die door het hele land, zelfs Europa, dezelfde herkenbare service van mediation verleend. U heeft te maken met doorgewinterde professionals die weten waar ze over praten en u de goede richting uit sturen.

U gaat immers niet voor niets scheiden, niet omdat u er samen zo goed uit komt. Maar u wil het toch samen regelen, die realiteitszin heeft u wel. Dan is kiezen voor Quickmediator een zeer goede keuze. U kiest dan voor duurzaam. U wilt uw kinderen niet later aan de anti-depressiva zien.

Zodra de eerste afspraak met een Quickmediator is gemaakt dan neemt u met z’n drieën door hoe een en ander aangepakt wordt. Wij houden tussen elke mediation sessie één week. Zodat u elk het besprokene kan laten bezinken, met andere mensen overleggen en er een goed gevoel over krijgen. Want u doet het immers zelf! De Quickmediator is uw filter, u kunt tegen hem aanpraten en vertellen hoe u het ziet. een mediator is er voor opgeleid om wat u wilt ook over te brengen aan uw partner. De mediator laat u de mogelijkheden zien, van wat u eerst voor onmogelijk had gezien.

In 95% van de echtscheidingen die wij krijgen is de scheiding een feit, na drie mediation gesprekken van ca. 2 uur. Het derde gesprek is dan ook het laatste gesprek en dan tekenen we het echtscehidingsconvenant. De procureur dient het convenant dan in bij de Rechtbank. In principe is de scheiding na ca. 5-6 weken rond. En dat voor € 1.000,- gezamenlijk.

Nu maar hopen dat u kiest voor de juiste weg en als u gaat scheiden, kies voor duurzaam, kies voor een mediator van Quickmediator.