Mediation is de oplossing voor uw conflict samen met de mediator lost u het op!

Mediation is de oplossing voor uw conflict samen met de mediator lost u het op! Quickmediator heeft voor u de mediator klaar staan.

Mediation Quickmediator
Of u nu een zakelijk conflict heeft of een particulier conflict, het is altijd beter om te blijven praten met elkaar. Zodra u dit niet meer doet, dan stapelen de problemen zich alleen maar op.

Procederen is een weg, maar vrij kostbaar, door de hoge advocaatkosten en niet te vergeten de steeds hoger wordende griffierechten.
Ook is procederen niet altijd prettig voor de geest, dagelijks denkt u er aan en wordt u er mee geconfronteerd. Kijk naar de vele tv programmas van tegenwoordig als Bonje bij de buren, uitstel van excecutie, prodeo, rijdende rechter, gescheiden en ontvoerd.
Steeds vaker heeft de mediator een rol, omdat met mediation de mediator de zaak kan oplossen samen met de 2 partijen.

Het allergrootste voordeel van mediation samen met een mediatior van Quickmediator is de tijd, een gemiddelde mediation met eem mediator van Quickmediator is ca 6 uur, ook landelijk is dit berekend door nmi.
waarom jarenlang procederen, waarbij de kosten de pan uitreizen en u nog maar moet zien wat de uitslag is, daarbij niet te vergeten de verhaalbaarheid indien er geld geclaimd wordt van een partij. Die kan aan het eind wel geen geld meer hebben of failliet zijn.

Met mediation met een mediator van Quickmediator weet u waar u aan toe bent en lost u de zaak samen snel op.
Vraag eens een gratis eerste gesprek aan over mediation met een mediator van Quickmediator info@quickmediator.nl

linkpagina diverse sites

mediation.startpagina.nl

mediation.hids.nl

echtscheidings.startpagina.nl

echtscheiding.vindhetviahier.nl

website-verzameling.nl

mediationMediation opzijnbest

echtscheiding.uwpagina.nl

Scheidingsbemiddeling vind-nu.nl

alimentatie.startpagina.nl

Goudlink.nl

incassobv.nl

huurincasso.net

heavenair.nl

vexxio.com

bladzijde.be

cmssysteem.net

Site-toevoegen

meerbezoekers.org

wepje.com

Gratis website

Dumpnow.nl

Tijdelijk e-mailadres

Goedkope hypotheek

Snuffelplezier

Zelf je huisverkopen

top100nl.com

linksruilen.com

ikhebwat.nl

Link Market – Free Link Exchange, Link Building and Link Trade Directory
Have you ever tried to exchange links, link building, or trade links? Was it hard? Use Link Market instead; – it is easy to use, free and very smart. It will save you hours of work.

Links aanmelden – Uw website aanmelden

Klikster

gids24.nl

<a href=”http://www.kwerie.nl” target=”_blank”>Kwerie – link toevoegen</a>

Mediator bij Quickmediator opleiding gecertificeerd

Een mediator van Quickmediator heeft een opleiding genoten die allen door QMFN gecertificeerd zijn.

Daarnaast zijn er continu bijscholingen en uitwisseling van ervaringen van mediators onder elkaar.

wat zorgt voor een zeer grote praktijkervaring.

Bij Quickmediator is het nog niet voorgekomen, dat we een zaak niet samen hebben opgelost volgens de Quick5.

De Quick5 van Quickmediator is uniek te noemen. U regelt u conflict/echtscheiding samen met de mediator in 5 stappen.

wilt u meer weten? vraag een 1e gratis gesprek aan, dan zult u zien dat u probleem een stuk kleiner wordt én beter voor uw portemonnee!

BRANDWEER LEGT WERK NEER OM CONFLICT, met mediation los je dit op!

Het conflict bij de brandweer Zuid-Limburg loopt op. Brandweerlieden weigeren met ingang van 19 januari extra overuren te draaien. De gemeente dreigt op salarissen te korten.

Conflict over dienstrooster en sociaal plan

De brandweerlieden rukken wel uit, maar leggen ander werk dat hun wordt opgedragen naast zich neer. Dat lieten de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak vrijdag weten. De acties zijn een gevolg van een langslepend conflict tussen bonden en de brandweer Zuid-Limburg over dienstroosters en een sociaal plan. De actie heeft geen gevolgen voor de veiligheid, benadrukken de bonden.

 

Wie meedoet wordt gekort op salaris

De brandweer was vrijdagmiddag formeel nog niet op de hoogte van de acties. De woordvoerder van burgemeester Anton Barske van Stein zei namens de brandweer Zuid-Limburg na het weekend met een reactie te kunnen komen. Wel zei hij dat acties als deze zullen worden beantwoord met het korten van salarissen van degenen die eraan meedoen.

 

Geïntimideerd door dienstleiding

De actiebereidheid onder het personeel in de kazernes te Maastricht is zeer groot. Veel medewerkers voelen zich geïntimideerd door de dienstleiding, aldus de vakbond. De leden bereiden zich voor op een langdurig actietraject.


Beslag op bankrekening brandweer

Wegens het overtreden van de Arbeidstijdenwet laten de bonden ook beslag leggen op de bankrekening van de brandweer. Er is een deurwaarder ingeschakeld om dwangsommen te innen, aldus de bonden.

 

Echtscheiding en hypotheek

Heden is de nieuwe regeling ter zake de eigen woningschuld van kracht. Deze regeling houdt in dat bestaande leningen onder het overgangsrecht vallen (ongewijzigd) en nieuwe leningen onder het nieuwe recht. In het nieuwe recht moet een eigen woning schuld annuïtair worden afgelost in 30 jaar wil je voor rente aftrek in aanmerking komen. De aflossingverplichting moet voorts contractueel zijn vastgelegd.

 

De onverdeeldheid van de woning wordt fiscaal uitgelegd als het bezit van de helft door ieder. De toedeling aan één van beiden brengt daardoor met zich mee dat deze partner een eigen woning verwerft ter grootte van de helft (die eerder van de andere partner was). Hetzelfde geldt voor de hypotheek. De partner die de woning krijgt toebedeeld behoudt dus een halve woning en bijbehorend leningdeel ter grootte van de helft onder het ouder regime en verkrijgt een halve woning en bijbehorend leningdeel ter grootte van de helft onder het nieuwe regime waarvoor annuïtair aflossing geldt. Ook de lening t.b.v. de uitkoop valt onder het nieuwe regime.

Voor alle verdelingen geldt dus per heden dat op de verkregen helft annuïtair moet worden afgelost en dat dit contractueel moet zijn vastgelegd. Voor behoudt van hypotheekrenteaftrek zullen m.i. daarom bestaande hypotheken vrijwel altijd geherfinancierd moeten worden ( in elk geval voor de helft). Het behouden van een hypotheek met het simpele ontslag uit de hoofdelijkheid van de vertrekkende partner lijkt uitgesloten vanwege het ontbreken van een contractuele aflossingsregeling in de meeste hypotheken.

Bron: Easy scheiding

Schuldsanering na verzoek tot echtscheiding: toestemming vereist?

De echtgenoot van de verzoeker dient zijn medewerking te verlenen aan toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, tenzij in de huwelijksvoorwaarden is bepaald dat er geen enkele gemeenschap van goederen zal zijn. Eveneens dient een lijst van de schulden van de echtgenoot, met wie de verzoeker in een beperkte of algehele gemeenschap van goederen is gehuwd, overgelegd te worden. De vraag is of deze vereisten ook nog gelden nadat een verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Op grond van art. 284 lid 3 Fw dient de echtgenoot van de verzoeker zijn medewerking te verlenen aan een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling tenzij in de huwelijksvoorwaarden is bepaald dat er geen enkele gemeenschap van goederen zal zijn. Eveneens dient een lijst van de schulden van de echtgenoot, met wie de verzoeker in een beperkte of algehele gemeenschap van goederen is gehuwd, overgelegd te worden. De vraag is of deze vereisten vanaf 1 januari 2012 ook nog gelden nadat een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. De rechtbank ‘s-Gravenhage, 6 september 2012, LJN BX7247, beantwoordt deze vraag bevestigend.
De rechtbank maakt een onderscheid tussen het einde van de gemeenschap en de ontbinding van de gemeenschap. Ontbinding van de gemeenschap vindt op grond van art. 1:99 lid 1 sub b BW plaats op de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding en niet op de datum dat het huwelijk wordt beëindigd door echtscheiding. Daarentegen is echtscheiding wel noodzakelijk voor ontbinding van de gemeenschap. Indien inschrijving namelijk uitblijft en na verloop van tijd niet meer mogelijk is, wordt de gemeenschap geacht nimmer ontbonden te zijn geweest. I.c. was de echtscheiding nog niet gevolgd, de handtekening van de andere echtgenoot was derhalve nog vereist, aldus de rechtbank. Ook dient volgens de rechtbank duidelijk te zijn dat alle schulden behorend tot de gemeenschap op de lijst van schulden staan vermeld.
Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid valt, volgens de wenk onder de uitspraak, wat te zeggen voor de redenering van de rechtbank. Er bestaat immers altijd de mogelijkheid, dat het uiteindelijk niet komt tot een echtscheiding, waardoor de gemeenschap met terugwerkende kracht herleeft en achteraf bezien de handtekening van de echtgenote van de verzoeker nodig was ten tijde van indiening van het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Een ander resultaat zou mogelijk misbruik in de hand werken, doordat ‘fake’ echtscheidingsverzoekschriften worden ingediend, gevolgd door verzoening.

RFR, 12, 2012, p. 708 e.v. (MK)

juripudentie:

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX7247

Een goede mediator behoeft geen krans!

Een goede mediator herkent u al heel snel. De mediator herkent u aan zijn/haar gedrag al tijdens het eerste gesprek. Veelal zijn er vele opleidingsinstituten en erkenningen die zouden moeten bepalen of een mediator goed is of niet. Niets is minder waar. De echte mediator is gepokt en gemazeld door zijn/haar eigen leven en kan putten uit een zeer grote levens en werk ervaring.

Staat u dus niet alleen blind op een diploma, maar ga eerst een gesprek aan met een mediator, hier zult u zien of er een klik is met elkaar, want samen moet u het tenslotte oplossen!

Oplossen zonder rechter via mediation

Oplossen zonder rechter

Als mensen het met elkaar oneens zijn, kunnen ze naar de rechter gaan. Er zijn ook niet-gerechtelijke manieren om een oplossing te vinden voor een conflict.

Soms laat de rechter de partijen de vrije keuze om een niet-gerechtelijke procedure te volgen. In andere gevallen komt er geen rechter aan te pas en besluiten de partijen onderling om een andere procedure te volgen. In bepaalde zaken is een niet-gerechtelijke procedure verplicht.

Tuchtrechtspraak

Een bekende vorm van rechtspraak waaraan geen rechter te pas komt, is de tuchtrechtspraak. Deze is per beroepsgroep georganiseerd. Een persoon die ontevreden is over bijvoorbeeld een dokter of een makelaar, kan een klacht indienen bij het tuchtcollege van de beroepsgroep. Het tuchtcollege doet dan uitspraak.

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling door een onafhankelijke, neutrale buitenstaander. Als beide partijen daarin geïnteresseerd zijn, kunt u mediation starten zonder de rechter in te schakelen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Als er al een gerechtelijke procedure is gestart, is mediation naast rechtspraak mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de rechter u doorverwijst, of omdat beide partijen aangeven een conflict met behulp van een mediator op te willen lossen. Vooral bij echtscheidingen en omgangsregelingen gebeurt dit steeds vaker.

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Oplossen-zonder-rechter/Pages/default.aspx

 

Eén derde Nederlanders wil eigen baas zijn!

http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/2606/een-derde-nederlanders-wil-eigen-baas-zijn

Een mediation franchise via Quickmediator is een snelle start voor u als ondernemer, vraag nu informatie aan via onze website.

Geen vijandigheid met mediation, maar conflictbemiddeling!

Op 1 januari 2013 gaat Peter van Essen van start als Quickmediator met een nieuw vestigingskantoor in Uithoorn en Zaandam.

Quickmediator is een snel groeiende landelijk opererende organisatie en heeft inmiddels  diverse vestigingen geopend. Quickmediator onderscheidt zich van de traditionele advocatuur door een persoonlijke en menselijke benadering, waarbij rekening gehouden wordt met uw gevoelens en/of zakelijke belangen.

De Quickmediators zijn mediators, echtscheidingsspecialisten, ervaringsdeskundigen die op advocatenkantoren en in het bedrijfsleven een ruime ervaring hebben opgedaan met het juridisch begeleiden van bedrijven en/of man, vrouw en kinderen bij een echtscheiding.

Door de samenwerking met collega- Quickmediators is de gedeelde kennis en kunde enorm.

Peter van Essen heeft als Projectmanager, en mede-eigenaar van KPO BV, een meer dan 30 jaar ervaring in de bouw en projectontwikkeling opgedaan. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met het oplossen van conflicten tussen opdrachtgevers, architecten, constructeurs, aannemers en kopers van woningen.

Als geen ander weet Peter van Essen, dat het bespreekbaar maken van conflictsituaties voor beide partijen een veel snellere en voordeliger oplossing biedt, dan een slepende juridische procedure met voor beide partijen torenhoge kosten voor juridische bijstand, proceskosten en een uiteindelijk onbevredigend vonnis van de rechtbank.

Niet ‘conflictbestrijding’ maar ‘conflictbemiddeling’ moet het uitgangspunt zijn.

Peter van Essen is als Quickmediator er stellig van overtuigd, dat elk conflict in goed onderling overleg en door het luisteren naar elkaars standpunten naar tevredenheid van beide partijen opgelost kan worden.

Met zijn jarenlange ervaring in het bemiddelen en oplossen van conflictsituaties, zowel zakelijk als in de privésfeer, kan hij ook u helpen in de begeleiding van uw probleem.

U kunt hem bellen 06-51122325 of mailen voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.  peter@quickmediator.nl

Meer mediation zaken dan ooit!

Quickmediator groeit door!

Eerst mediation

Op korte termijn zal een partij eerst naar een mediator gaan, alvorens te gaan procederen. Dat is immers te duur geworden, beide partijen moeten een advocaat vaak al een voorschot van 2500,- betalen, dan griffierecht en dan moet er nog begonnen worden! ook de rechtbanken zijn steeds meer voor mediation en comparities, dan kan je beter gelijk mediation toepassen.

 

50plus

De formule slaat goed aan in Nederland, vooral bij de 50plussers, de ideale doelgroep als het om mediation gaat. Levenservaring is handig als het gaat om 2 conflicterende partijen.

Quickmediator heeft ook de Quick5, hierin lossen we langdurige zaken op in max 10 uur en voor slechts € 500,- per partij. Zowel bij echtscheidingen en zakelijke conflicten slaat het aan en komen er dagelijks steeds meer aanvragen voor mediation binnen.

 

Opleiding, training en omzet

Wij verzorgen niet alleen de opleiding en training tot mediator maar zorgen ook voor omzet. Dankzij o.a. onze samenwerking met grote leadgenerators kunnen we in elke regio een Quickmediator aan omzet helpen.

Tevens is het vak Mediator een vrij beroep. Wij zorgen met onze juridische backoffice voor connectie bij elke rechtbank, bijvoorbeeld de echtscheidingsconvenant aanmelden. Een franchisenemer hoeft dus geen juridische opleiding te hebben gehad. Inlevingsvermogen in beide partijen en de rust dit naar een gezamenlijke oplossing te kunnen brengen dat is de essentie van een goede mediator.

 

2013

Quickmediator verwacht in 2013 minimaal door te groeien naar ca 40 franchisenemers in Nederland. Zeker gezien de enorme behoefte vanuit de markt is er ruimschoots werk voor al onze franchisenemers. Door de groei zal de herkenning vanuit de klant steeds groter worden. Onze Quick5 van € 1000,- ex btw is ook één van onze baanbrekende tools. Voor € 1000,- elk conflict opgelost.

 

Nieuwe franchisenemer Quickmediator voor Uithoorn en Zaandam

Nieuwe franchisenemer

Quickmediator heeft een nieuwe franchisenemer voor Uithoorn en Zaandam, Peter van Essen (58) https://quickmediator.nl/mediator/holland/noord-holland/ gaat vanuit 2 locaties mediations doen. Peter heeft jarenlange ervaring opgedaan in diverse sectoren en is nu rijp om als mediator aan de gang te gaan.

 

Peter: “mijn keuze voor Quickmediator was snel gemaakt, ik heb de brochure doorgelezen, afspraak gemaakt en een zeer goede uitleg over de aanpak van Quickmediator gekregen. Daarna heb ik zelf een onderzoek gedaan en een aantal franchisenemers van Quickmediator gebeld, die waren zeer positief, toen was voor mij de zaak rond. Ik heb er zin aan om per 1 januari te starten.”

 

50plus

De formule slaat goed aanin Nederland, vooral bij de 50plussers, de ideale doelgroep als het om mediation gaat. Levenservaring is handig als het gaat om 2 conflicterende partijen.

Quickmediator heeft ook de Quick5, hierin lossen we langdurige zaken op in max 10 uur en voor slechts € 500,- per partij. Zowel bij echtscheidingen en zakelijke conflicten slaat het aan en komen er dagelijks steeds meer aanvragen voor mediation binnen.

 

Eerst mediation

Op korte termijn zal een partij eerst naar een mediator gaan, alvorens te gaan procederen. Dat is immers te duur geworden, beide partijen moeten een advocaat vaak al een voorschot van 2500,- betalen, dan griffierecht en dan moet er nog begonnen worden! ook de rechtbanken zijn steeds meer voor mediation en comparities, dan kan je beter gelijk mediation toepassen.

 

Opleiding, training en omzet

Wij verzorgen niet alleen de opleiding en training tot mediator maar zorgen ook voor omzet. Dankzij o.a. onze samenwerking met grote leadgenerators kunnen we in elke regio een Quickmediator aan omzet helpen.

Tevens is het vak Mediator een vrij beroep. Wij zorgen met onze juridische backoffice voor connectie bij elke rechtbank, bijvoorbeeld de echtscheidingsconvenant aanmelden. Een franchisenemer hoeft dus geen juridische opleiding te hebben gehad. Inlevingsvermogen in beide partijen en de rust dit naar een gezamenlijke oplossing te kunnen brengen dat is de essentie van een goede mediator.

 

2013

Ook succesvol mediator worden in 2013? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak! 

 

Wat is mediation?

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van uw probleem probeert te komen.

Mediation in plaats van een juridische procedure

Als u een conflict heeft met een persoon of organisatie waar u samen niet uit komt, kunt u kiezen voor mediation in plaats van een juridische procedure bij een rechter. Dat kan vaak veel tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp bij. Ruim de helft van de zaken die met mediation worden aangepakt, krijgt een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Mediator

De mediator is getraind in het begeleiden van onderhandelingen. Hij of zij oordeelt niet, maar helpt bij het vinden van een oplossing. De mediator is onafhankelijk, beide partijen moeten vertrouwen in hem of haar hebben.

Mediation niet vrijblijvend

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn samen aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet geheimhouding bewaren over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen. Als een conflict wordt opgelost, komen de afspraken schriftelijk vast te staan in een overeenkomst

Kan ik voor mediation kiezen als mijn zaak al bij de rechter loopt?

U kunt voor mediation kiezen ook al loopt uw zaak al bij de rechter. Dit heet mediation naast rechtspraak. Dit kan op eigen verzoek of op verzoek van de rechtbank of het gerechtshof waar uw procedure loopt. De rechter kan u hiervoor schriftelijk uitnodigen. Ook kan hij tijdens een zitting voorstellen om te kiezen voor mediation.

Rechtszaken met en zonder mediation

Partijen kunnen, zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof, voor mediation kiezen in civiele zaken, familierechtelijke zaken, bestuursrechtelijke zaken en belastingzaken. In strafzaken is mediation in sommige gevallen mogelijk. In vreemdelingenzaken is het niet mogelijk voor mediation te kiezen.

Als u kiest voor mediation, dan kunt u ook niet-juridische aspecten in uw oplossing betrekken. Dat is in een juridische procedure niet mogelijk. Tijdens de mediation wordt de gerechtelijke procedure stilgelegd. In strafzaken blijft de zittingsdatum wel staan. Als de bemiddeling niet slaagt, wordt de procedure bij de rechter hervat.

Uitgangspunten bij mediation naast rechtspraak

De uitgangspunten bij mediation naast rechtspraak zijn:

 • Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 • In een mediationovereenkomst worden de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd.
 • In principe duurt mediation niet langer dan 3 maanden, vaak korter.
 • Met uitzondering van strafzaken wordt de gerechtelijke procedure geschorst. Na overeenstemming stopt de procedure en bij geen of een gedeeltelijke overeenstemming gaat de zaak terug naar de rechter.
 • Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is vertrouwelijk en mag later niet zonder toestemming van de andere partij worden gebruikt.
 • In principe zijn alle partijen bij alle besprekingen aanwezig.
 • In overleg kunnen advocaten of gemachtigden de mediation bijwonen.

 

Scheiding aanvragen

Wie getrouwd is en uit elkaar wil, kan scheiden als de relatie duurzaam is ontwricht. Duurzame ontwrichting betekent dat het niet mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven.

Verschillende vormen van scheiding

Er zijn 3 manieren om te scheiden:

 • echtscheiding;
 • scheiding van tafel en bed;
 • ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

Scheiden kan op elk moment na het huwelijk, behalve als één van de partners het huwelijk wil laten ontbinden na een scheiding van tafel en bed. De partners moeten dan minstens 3 jaar gescheiden zijn van tafel en bed. Voor alle vormen van scheiden moeten de partners via een advocaat bij de rechtbank een verzoek indienen.

Scheidingsprocedure

Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift dat de advocaat indient bij de rechtbank. Vragen partners samen de scheiding aan, dan is 1 advocaat genoeg. Bij een eenzijdig verzoek of als de partners het niet eens zijn, moeten zij ieder een eigen advocaat kiezen.

Ouders van minderjarige kinderen moeten ook een ouderschapsplan aan de rechter voorleggen. Hierin staan onder andere afspraken over de omgang met de kinderen.

Echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter wordt in het kabinet-Rutte-Asscher mogelijk als er geen kinderen betrokken zijn en partners overeenstemming over de scheiding hebben bereikt.

Mediation bij scheiding

Partners die het niet met elkaar eens zijn, kunnen een mediator inschakelen. Een mediator helpt om samen tot een oplossing te komen. Mediation komt steeds meer voor bij echtscheidingen, want het is een duurzame manier en zorgt voor een betere verhouding tussen de exen en de kinderen op langere termijn. Vijandigheid is niet aan de orde bij Mediation. Een mediator kan het gehele scheidingsproces begeleiden.

 

 

Huizenprijs blijft dalen, mediation met uw bank!

‘Huizenprijzen blijven tot in 2014 dalen’

AMSTERDAM –HYPOTHEEK De huizenprijzen in Nederland blijven tot ver in 2014 dalen. Door de vele bezuinigingen, de aanpak van dehypotheekrenteaftrek en de strengere regels bij de verstrekking van hypotheken gaan de prijzen daarbij verder achteruit dan eerder gedacht.

Dat voorspelde kredietbeoordelaar Fitch maandag.

Fitch verwacht dat de huizenprijzen in het midden van 2014 de bodem hebben bereikt. Tegen die tijd liggen de prijzen volgens het ratingbureau gemiddeld 25 procent lager dan op het piekniveau van voor de economische crisis. Eerder ging het bedrijf uit van een daling met 18 procent.

‘Over twee jaar is het tijd voor herstel’

Tegen het einde van 2014 zorgen de goedkopere huizen en duidelijkheid over de aanpak van de huizenmarkt voor herstel, voorspelt Fitch. In de tussentijd voorkomen het lage aantal nieuwe huizen dat wordt gebouwd en de liberalisering van de huurmarkt dat de prijzen nog sterker dalen.

In navolging van Rabobank en ING

De laatste weken lieten ook Rabobank (Huizenprijs daalt met 7 procent in 2013) en ING (Woningverkoop blijft dalen en Woningmarkt nog twee jaar achteruit) weten dat de woningmarkt voorlopig niet zal herstellen. Volgens hun voorspellingen blijft de huizenprijs flink dalen en worden er steeds minder woningen verkocht.

2012 procederen is uit, 2013 mediation is in

Tijden veranderen, mensen veranderen door de omstandigheden. Het geld wat men nu kan uitgeven is eigen geld, geld van de bank bestaat niet meer. Voorheen kon men vrij eenvoudig geld lenen van de bank en gaf men dit ook makkelijker uit. Nu men echt alles zelf moet betalen, gaan mensen meer en meer op de kosten letten.

Procederen te duur

Men heeft tegenwoordig ook meer realiteitszin doordat het procederen ook veel te duur is geworden. Het uurloon van een advocaat is zomaar 200 euro per uur en dan de enorme hoge griffierechten. Tevens duurt het allemaal erg lang voordat zaken op de rol staan en de zaak ook daadwerkelijk behandel wordt, dit verhoogt ook de kosten van de advocaat. De meter tikt, net als in een taxi als je blijft zitten, gewoon door!

Mediation is zelf oplossen

Mediation is een zelf oplossende werkwijze, waarbij partijen het conflict of echtscheiding samen op lossen met de mediator. De mediator maakt bij een echtscheiding het convenant en het ouderschapsplan op en dient deze via de procureur in bij de rechtbank. Een scheiding kan binnen 5-6 weken geregeld zijn voor ca. 1000,- euro. De echtscheiding is dan duurzaam ontbonden. Vader, moeder en kinderen kunnen weer verder met hun leven zonder dat de verhoudingen zo verknald zijn, dat het gezin alsnog met jarenlange rotgevoelens zit. Mediation is helemaal in. Voordelig en prettig voor iedereen.

Bedrijfsconflict

Bij elk ander conflict maakt de mediator een vaststellingsovereenkomst tussen partijen, waarbij de afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Hiervoor is geen rechtbank nodig. Het kan eventueel bezegeld worden bij een notaris, indien de behoefte daar is. Ook kunnen partijen bij mediation weer verder met elkaar, men heeft het conflict immers samen opgelost, zonder kostbare en vijandige procedures. Mediation is helemaal in! 2013 is het Mediation jaar.

Mediation, Conflictbemiddeling, Mediator, bemiddelaar.

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Bemiddeling het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil is met behulp van een neutrale derde, de bemiddelaar.

Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen. Deze oplossing wordt standaard neergelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend.

Van belang is dat in het Nederlands taalgebied onderscheid wordt gemaakt tussen het werk van de bemiddelaar en dat van de mediator: de mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand (“lijdelijk”) en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zèlf oplossen. Terwijl de bemiddelaar actief en op inhoudsniveau bij de partijen onderzoekt waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit, om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen. In vakjargon: de mediator heeft slechts de procesregie in handen, de bemiddelaar heeft ook een groot deel van inhoudelijke regie in handen. Van deze laatste werkwijze is een goed voorbeeld de bemiddeling van Max Rood tijdens de taxioorlog in Amsterdam (2000).

Bruikbaarheid van bemiddeling

Bemiddeling is alleen mogelijk als aan de volgende punten voldaan wordt:

 1. Twee of meer partijen hebben een geschil dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen.
 2. De communicatie tussen de partijen is -soms ernstig- verstoord, zodat een gesprek onmogelijk is geworden.
 3. Geen van de partijen is in staat om zijn eigen wens zonder de andere partij te realiseren, ook niet met behulp van een externe autoriteit.
 4. Partijen zijn in principe bereid om afspraken te maken met de andere partij. (Als een partij de totale onderwerping of vernietiging van de andere partij wenst en niet met minder genoegen neemt, heeft bemiddeling geen zin.).
 5. Er is een bemiddelaar beschikbaar die voor beide partijen aanvaardbaar is.
 6. Partijen willen hun conflict niet in de openbaarheid (voor de rechter) brengen

Bemiddeling wordt wel gebruikt in de volgende soorten geschillen:

 • gewapende conflicten en oorlogen (bijvoorbeeld ten behoeve van de Camp David-akkoorden)
 • andere geschillen tussen staten, bijvoorbeeld een handelsconflict
 • gijzelingsacties
 • samenwerkingsconflicten (collega’s of maatschap)
 • conflicten tussen werkgevers en werknemers
 • conflicten tussen werkgevers en vakbonden
 • conflicten tussen leveranciers en afnemers
 • andere zakelijke geschillen
 • conflicten tussen vriendencollega‘s of kennissen
 • Familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis
 • Arbeidsconflicten

Werking

Bij conflictbemiddeling bemiddelt een onafhankelijke derde tussen de partijen, die op inhoudsniveau eigen baas blijven in het conflict. De bemiddelaar helpt de partijen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden, door de (veelal verstoorde) communicatie tussen de partijen weer op gang te brengen en hen andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar die oplossing. De partijen zijn ten principale zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Het bemiddelingsproces bestaat er gewoonlijk uit dat de bemiddelaar soms afwisselend met beide partijen praat (de “caucus“), of, en dat komt het meest frequent voor, als gespreksleider optreedt bij een “plenair” gesprek tussen de partijen.

De bemiddelaar zal

 1. Een gespreksstructuur aanbrengen en de procedure bewaken.
 2. Machtsverschillen zoveel mogelijk egaliseren.
 3. Alle partijen aan het woord laten, waarbij spreektijd gelijk wordt verdeeld, om zo de “uninterrupted stories” van de partijen tot stand te laten komen.
 4. Informatie (laten) verzamelen over de feiten, de standpunten en belangen van de partijen en de achtergronden: wat willen ze uiteindelijk bereiken; waar zijn ze boos over; wat zullen ze nooit toegeven en waar zijn ze bereid tot concessies.
 5. Begrip proberen te kweken voor de visie van de ander.
 6. Trachten een oplossingsgericht onderhandelingsgesprek op gang te brengen door de ernstigste verstoringen in de communicatie te (laten) herstellen.
 7. Voorstellen en reacties daarop faciliteren tussen de partijen (“opties” genereren).
 8. Helpen om de bereikte oplossingen netjes af te wikkelen en vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Conflictbemiddeling kan snel tot een resultaat leiden. Volgens het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is circa 25% van de mediations binnen vijf uur gesprekstijd afgerond, en circa 35% tussen de vijf en tien uur. Mediation leidt niet altijd tot een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. De gang naar een arbiter of rechter kan dan alsnog gemaakt worden.

Voordelen

Enkele voordelen van conflictbemiddeling zijn:

 • Conflictbemiddeling is een informele procedure.
 • Conflictbemiddeling is een besloten, vertrouwelijke procedure (geen vuile was naar buiten).
 • Conflictbemiddeling is een snelle en (relatief) goedkope procedure (in vergelijking tot arbitrage of rechtspraak).
 • Partijen hebben een actieve rol en houden zelf de oplossing in de hand.
 • Communicatiestoornissen worden (bij een geslaagde bemiddeling) weggenomen.
 • Er treedt geen onnodige verdere beschadiging van relaties op.
 • Er is ruimte voor creatieve oplossingen die gericht zijn op de belangen van alle partijen.
 • Er wordt (bij een geslaagde conflictbemiddeling) een gezamenlijke oplossing geformuleerd. Dit geeft een hoge acceptatiegraad en ‘win-win’-resultaat.

Het kan heel vruchtbaar zijn om nieuwe invalshoeken voor het geschil te vinden. Er kunnen bijvoorbeeld toezeggingen worden voorgesteld op punten die de andere partij niet geëist had, om op andere terreinen toezeggingen terug te krijgen.

De “houdbaarheid” van de oplossing is groot omdat partijen alleen instemmen met de oplossing die hen allemaal voordeel biedt. Het is daarom gevaarlijk voor een bemiddelaar om te proberen een compromis bij één van de partijen door de strot te duwen, omdat er dan een grote kans is, dat die partij later weer terug komt op zijn toezeggingen.

Nadelen

Beperkt kader

Conflictbemiddeling is niet geschikt om onvolkomenheden in het juridische systeem op te lossen. Bemiddelaars kunnen uitsluitend opereren binnen de grenzen van het voor partijen haalbare.

Een illustratie: in januari 2005 beweert de voorzitter van de (Nederlandse) Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) in de Volkskrant dat vaderactivisten beter geen actie kunnen voeren maar nauwkeuriger naar zichzelf moeten kijken en moeten leren effectief te communiceren. Tevens stelt hij dat er niets mis zou zijn met de praktijk of de theorie van het familierecht.

Als het nu waar is wat deze activisten stellen (disfunctioneren van het systeem), zal het risico bestaan dat dat disfunctioneren door de opstelling van de scheidingsbemiddelaars wordt versterkt. Bemiddeling kan dan een inpassingsproces zijn waarbij de fouten van familierechtinstituties worden opgedrongen aan een van de te bemiddelen partijen.

Onvolkomenheden in het juridisch systeem vereisen derhalve andere oplossingen dan conflictbemiddeling, wetswijzigingen bijvoorbeeld.

Schending van de vertrouwelijkheid

Een nadeel van conflictbemiddeling kan het risico zijn dat de door de deelnemers contractueel overeengekomen vertrouwelijkheid van de informatie die tijdens een conflictbemiddeling tevoorschijn komt wordt geschonden.

Ter illustratie: Twee artsen in een maatschap hebben een conflict en leggen dit aan een mediator voor. Tijdens de conflictbemiddeling komt allerlei informatie over een arts tevoorschijn, die in een civiel proces in zijn nadeel kan werken. De andere arts loopt na een aantal sessies weg en begint een civiele procedure. Deze wint hij door het gebruiken van de informatie die in de conflictbemiddeling door zijn tegenpartij te goeder trouw op tafel was gelegd in de hoop een oplossing te bewerkstelligen.

Een beroep op het leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs bij schending van vertrouwelijkheid wordt afgewezen. Het beginsel dat alles dat tijdens de conflictbemiddeling is gezegd onder vertrouwelijkheid valt kán door de rechter worden genegeerd, zelfs als er sprake is van een contract waarin de vertrouwelijkheid expliciet wordt vastgelegd. Mediators hebben geen in de wet vastgelegd verschoningsrecht. Het enige dat een partij, óf een mediator, kan doen ter zitting is luid en duidelijk protesteren tegen de ingebrachte informatie en de rechter verzoeken de informatie niet te ontvangen. Van dit protest en dit verzoek moet een helder proces-verbaal worden geëist. Mediators zijn niet gehouden zich actief in te spannen om de vertrouwelijkheid (als die door partijen geschonden zou worden) te handhaven.

In theorie is het mogelijk een partij die de vertrouwelijkheid schendt civiel voor de rechter te dagen wegens wanprestatie. Dit heeft alleen zin als er daadwerkelijke schade valt aan te tonen.

Rol van de bemiddelaar

Essentieel is het vertrouwen en de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat tijdens een bemiddelingssessie wordt besproken, niet naar buiten gebracht mag worden. Pas wanneer partijen een (schriftelijke) overeenkomst ondertekenen (de vaststellingsovereenkomst) is er sprake van een afspraak waaraan partijen zich moeten houden. De partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de bemiddelaar niet de ene of de andere partij voortrekt. De neutraliteit is de ruggengraat van het vak. Neutraliteit betekent niet altijd, dat de mediator volledig neutraal is. Uitgangspunt is dat de mediator over een geheel traject door beide partijen als onpartijdig en objectief wordt waargenomen. Dat heet ook welsymmetrie. Ook moeten de partijen erop kunnen vertrouwen dat de bemiddelaar eerlijk is en zich aan zijn toezeggingen houdt, bijvoorbeeld ten aanzien van de geheimhouding (deze geldt dus ook voor de partijen). Een andere belangrijke rol is dat de mediator er op toeziet dat er geen misbruik kan worden gemaakt van een machtsongelijkheid. Wanneer één van de partijen onmachtig is om op adequate wijze op te komen voor zijn of haar belang(en) kan de mediator stoppen of partijen daarop wijzen. Wanneer de mediator vindt dat partijen zich aanvullend moeten laten informeren alvorens akkoord te gaan met een voorstel, dan zal hij/zij een partij daarop wijzen (informed consent).

Duitsland loopt ook voorop in Mediation!

Met volle kracht vooruit voor bemiddeling in Duitsland

De tekst van het bemiddelingscomite op de Wet ter Bevordering van bemiddeling en andere methoden van alternatieve geschillenbeslechting wordt aangenomen door de Bondsdag en de Bondsraad. Voor dit doel, aldus minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger:

De wet is een mijlpaal in de verbetering van de cultuur van debat in Duitsland. Mediation biedt veel patiënten een grote kans om bestaande conflicten buiten de rechtbank en dus “veroordeeld tot iets”, zonder het gevoel van een rechter te zijn geweest om het zelfstandig op te lossen. Dit geldt vooral voor vaak zeer emotionele geschillen. Niemand wil dat dergelijke geschillen worden opgehangen aan het grote publiek. Het is daarom van belang dat de vertrouwelijkheid van de bemiddeling is gegarandeerd. Bemiddelaars zijn gebonden aan geheimhouding en hebben het recht niet om te getuigen. Er moet voor worden gezorgd dat bemiddelaars een verantwoorde uitvoering van hun opdracht verlenen en de zekerheid bieden om hoge kwaliteit te leveren. Daarom moeten de eisen voor de basiskennis en basisvaardigheden van een mediator worden verduidelijkt. Nieuw is de “goedheid rechter model”. De rechter moet de mogelijkheid vinden om met partijen aan de onderhandelingstafel te zitten en een minnelijke schikking te regelen zonder een rechtszaak. De kwaliteit rechters kan – in tegenstelling tot de bemiddelaar – een juridische beoordeling en de partijen een oplossing voor het conflict voor te stellen. De kwaliteit rechters kunnen gebruik maken van alle methoden van conflictoplossing, met inbegrip van bemiddeling. Het voordeel van deze minnelijke regeling van geschillen in vergelijking met een gerechtelijke procedure is duidelijk: er is geen verliezer is. Een oplossing is alleen mogelijk als beide partijen daarmee instemmen. Met de wet nieuwe impuls gegeven aan een autonome conflictoplossing worden bepaald door de burgers. Achtergrond: door het federale ministerie van Justitie in augustus 2010 een ontwerp-wet op bemiddeling en andere methoden van alternatieve geschillenbeslechting te bevorderen, op 15 December 2011 door de Bundestag. Na verwijzing naar de bemiddelingscommissie, werd een compromisvoorstel gepresenteerd op de 28ste en 29 Juni 2012 werd goedgekeurd door de Bondsdag en de Bondsraad. Volgens de wet is de bemiddeling verstrekt als een belangrijke vorm van conflictoplossing op een wettelijke basis te geven. Tegen de achtergrond van een geavanceerde maatschappelijk middenveld aan de gewapende partijen in staat tot het nemen van conflicten autonoom en vriendschappelijk op te lossen. De nieuwe wet voorziet voor dit doel de nodige ruimte en de nodige faciliteiten beschikbaar zijn, met name de volgende pijlers voorzien voor mediation:

• het vrijwillige karakter van de deelname aan de procedure,

• de autonomie en verantwoordingsplicht van de partijen; 
• de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator; 
• het ontbreken van beslissingsbevoegdheid van de bemiddelaar; 
• de vertrouwelijkheid van de procedure, met inbegrip van bewijsmateriaal privileges voor de bemiddelaars in verschillende procedurele wetboeken (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, FamFG, ArbGG, SGG, APC).

De huidige praktijk van de interne gerechtelijke bemiddeling zal worden overgedragen aan een zogenaamde “verbeterde kwaliteit Richter model”. Dit model zal oordelen kwaliteit in verschillende procedurele systemen zijn vastgelegd in de wet als een extra optie voor de partijen om minnelijke schikking. De conflictoplossing vaardigheden van de rechtbanken zal worden versterkt door de institutionalisering van een bijzondere kwaliteit rechter die niet bevoegd is om het geschil te beslissen. De kwaliteit rechters kunnen gebruik maken van alle methoden van conflictoplossing, met inbegrip van bemiddeling, maar zonder het nemen van de positie van een mediator. Bovendien kan geen geschikte gerechtelijke documenten zonder de toestemming van de partijen en op te nemen een executoriale vergelijking.

Een verdere verbetering van de nieuwe wet is dat de bescherming van de vertrouwelijkheid van de bemiddeling hoorzitting zal worden versterkt. Een record van de rechterlijke begeleide goedheid oproep alleen wordt toegelaten indien de partijen met eenparigheid van stemmen aan te vragen. De kwaliteit van het gesprek kan – als volgens de bestaande wetgeving – worden uitgevoerd in de camera.

Mediators kunnen afkomstig zijn van verschillende beroepen, zoals advocaten, psychologen, pedagogen en sociale wetenschappers ondernemer met levenservaring die aan scholing doen.

Mediation in strafrecht in België al jaren gewoon!

Bemiddeling in strafrechtelijke zaken

De wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering vormt de wettelijke basis in België van de slachtoffer-daderbemiddeling (ook wel herstelbemiddeling genoemd). In deze vorm van bemiddeling hebben alle meerderjarige daders en slachtoffers van misdrijven het recht om een bemiddeling aan te vragen. Dit kan vanaf de eerste dag van de gerechtelijke procedure tot de laatste dag van de strafuitvoering en in alle misdrijven: van diefstallen tot levensdelicten.

Slachtoffer-daderbemiddeling loopt parallel aan de gerechtelijke afhandeling; het is dus geen alternatief voor de rechtbank. De bemiddeling biedt aan slachtoffer en dader wel de kans om met elkaar in gesprek te gaan over de feiten en gevolgen ervan, en indien ze dat wensen, te zoeken naar een oplossing en hoe er in de toekomst mee kan omgegaan worden. Zo kan er gesproken worden over het waarom van de feiten, de schadevergoeding, hoe men zal omgaan met de (latere) vrijlating van de dader, enz.

De bemiddeling is een vrijwillig proces; de bemiddeling kan dus niet opgelegd worden. De bemiddeling verloopt ook volledig vertrouwelijk. De enige uitzondering hierop is de bemiddelingsovereenkomst, een document dat door slachtoffer en dader gezamenlijk wordt opgesteld en overhandigd aan de gerechtelijke instanties, die hier rekening mee kunnen houden. Partijen kunnen er echter beslissen om dergelijke overeenkomst niet op te maken.

Mediation wettelijk verplicht in België! wanneer Nederland?

België

Bemiddeling in burgerlijke zaken

In februari 2005 werd het Gerechtelijk Wetboek aangevuld met Hoofdstuk 7: Bemiddeling. Hierdoor werd aan bemiddeling een wettelijk kader verschaft. De mogelijkheid om beroep te doen op een “bemiddelaar/mediator” werd uitgebreid van familiale aangelegenheden tot burgerlijke en handelszaken en sociale zaken.

Elk conflict, dat voor een dading (overeenkomst tussen partijen) vatbaar is kan dus voorwerp zijn van een bemiddeling/conflictbemiddeling.

Bemiddeling kan gebruikt worden als alternatief voor een gerechtelijke procedure (de vrijwillige bemiddeling), maar ook tijdens een procedure op verwijzing door de rechter of op vraag van één van of van beide partijen.

Zolang de partijen “bemiddelen” wordt (in geval van)de gerechtelijke procedure stopgezet en stoppen de verjaringstermijnen. Zodra de bemiddeling is beëindigd of stopgezet(*) zijn partijen verplicht de rechter hiervan op de hoogte te brengen en wordt (in casu van stopzetting) de procedure hervat. (*)Gezien bemiddeling steunt op het principe van “vrijwilligheid” kunnen partijen op elk ogenblik beslissen van de bemiddelingspoging stop te zetten. Indien de bemiddeling werd gevoerd onder de leiding van een “erkend” bemiddelaar wordt de “overeengekomen oplossing” vastgelegd in een overeenkomst , die automatisch door de rechter wordt gehomologeerd.

In geval van een “vrijwillige” bemiddeling zullen partijen de overeengekomen oplossing vastleggen in een overeenkomst en kan deze ‘eveneens’ op vraag van de beide partijen door een rechter worden gehomologeerd. De term “erkend bemiddelaar” wordt voor het ogenblik door een aantal bemiddelaars gebruikt doch gezien de, door de wet ingestelde Federale Bemiddelingscommissie nog niet klaar is met het vaststellen van de voorwaarden, is dit slecht een “tijdelijke titel” Meestal wordt deze tijdelijke titel toegekend door het opleidingsinstituut waar de bemiddelaar zijn opleiding volgde, na het afleggen van een toets, of door een instantie die door de Federale Bemiddelingscommissie werd aangeduid om “tijdelijke erkenningen” af te leveren w.o. de Orde van Advocaten en de Federatie der Notarissen. De “definitieve” erkenningen zullen pas kunnen worden toegekend zodra de Federale Commissie klaar zal zijn met haar werk.